กิจกรรมที่ 2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการดำเนินกิจกรรม

Pichaporn
24.06.2563 เวลา 14:53 น.
IP : 192.168.12.250
แก้ไขล่าสุด : 24.06.2563 เวลา 14:54 น.
icon-coment1 ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 1

นางสาวพิชชาภรณ์ เรืองสุทธา ตำแหน่ง พนักงานทรัพยากรบุคคล 6 สังกัด บร.กพบ.ฝทบ.

ข้าพเจ้าขอสรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้

ข้อที่ 1. จากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้เรียนรู้เริ่มตั้งแต่ในเรื่องของประวัติการก่อตั้ง รฟม. ความเป็นมาของการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าเส้นทางต่างๆ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน รวมถึงโครงการแนวเส้นทางรถไฟฟ้าจังหวัดภูเก็ต รวมถึงได้รับความรู้ความเข้าใจในส่วนของการรักษาความปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้า เทคนิคการทำงานของรถไฟฟ้า    โมโนเรล การบริหารความเสี่ยงขององค์กร และความสำคัญของ  การจัดการความรู้ในองค์กร รวมถึงข้อคิดที่ได้รับจากประสบการณ์การทำงานของผู้บริหารระดับสูงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานและการดำเนินชีวิต

ข้อที่ 2. จากการที่ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาปรับปรุงตนเองในเรื่องของทัศนคติในการทำงาน มุมมองเปิดกว้าง พร้อมรับกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ รู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นบุคลากร รฟม. ทำให้รู้สึกมีแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองมากยิ่งขึ้น

ข้อที่ 3. จากการที่ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ข้าพเจ้าจะนำความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากผู้บริหารและบุคลากร รฟม. ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในหลายๆด้าน ไปใช้ในการพัฒนา รฟม. ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนในการรับมือกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการทำงาน การใช้เครื่องมือในการจัดการความรู้ในการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดการสั่งสมพัฒนาต่อยอดความรู้ที่มีอยู่ในส่วนงาน และพัฒนาองค์กรของเราให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนต่อไป

ข้อที่ 4. ข้อเสนอแนะจากการเข้าร่วมโครงการ เป็นโครงการที่ดี ส่งเสริมให้พนักงานเกิดการใฝ่เรียนใฝ่รู้ อยากให้มีจัดอีกเรื่อยๆค่ะ

Pichaporn
24.06.2563 เวลา 16:17 น.
IP : 192.168.12.250
แก้ไขล่าสุด : 24.06.2563 เวลา 16:22 น.
icon-commentแสดงความคิดเห็น

*** เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น ***