imageslist
การสื่อสารและประชาสัมพันธ์แนะนำการเข้าเรียนหลักสูตร e-Learning
14.02.2565 เวลา 10:22 น.
icon-favorite0
icon-comment0
icon-view113
imageslist
การดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent Management) ปีงบประมาณ 2565
17.03.2565 เวลา 08:12 น.
icon-favorite0
icon-comment0
icon-view106
imageslist
เพื่อชี้แจงการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2565 และสื่อสารการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการการประเมิน ITA...
24.03.2565 เวลา 10:21 น.
icon-favorite0
icon-comment0
icon-view106
imageslist
การยืดเหยียดร่างกาย (Stretching Exercises) ตามหลักการยศาสตร์
25.03.2565 เวลา 15:32 น.
icon-favorite0
icon-comment0
icon-view106
imageslist
การสื่อสารการจัดทำแผนที่ความรู้และการจัดทำองค์ความรู้ EP.1
02.05.2565 เวลา 16:11 น.
icon-favorite0
icon-comment0
icon-view97
imageslist
การจัดการความรู้ในองค์กร
21.06.2565 เวลา 14:12 น.
icon-favorite0
icon-comment0
icon-view94
imageslist
วิดีทัศน์สื่อสารวิสัยทัศน์ ทิศทางการดำเนินงาน และนโยบายการจัดการความรู้ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานการบริหารจัดการความรู้ขององค์กรให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและวัฒนธรรมของ รฟม....
31.03.2565 เวลา 15:12 น.
icon-favorite0
icon-comment0
icon-view91
imageslist
การสื่อสารการจัดทำแผนที่ความรู้และการจัดทำองค์ความรู้ EP.3
03.05.2565 เวลา 11:53 น.
icon-favorite0
icon-comment0
icon-view86
imageslist
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล รพ.ภาครัฐ และเอกชน
02.06.2565 เวลา 13:32 น.
icon-favorite0
icon-comment0
icon-view84
imageslist
บทบาทผู้บริหาร กับการจัดการความรู้
27.06.2565 เวลา 08:21 น.
icon-favorite0
icon-view84
ข้อมูลทั้งหมด : 66 รายการ