imageslist
หัวเจาะอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีส้ม
17.02.2563 เวลา 09:41 น.
icon-favorite0
icon-comment0
icon-view48
imageslist
ความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
17.02.2563 เวลา 09:40 น.
icon-favorite0
icon-comment0
icon-view34
imageslist
งานก่อสร้างโ่ครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
17.02.2563 เวลา 09:21 น.
icon-favorite0
icon-comment0
icon-view37
imageslist
โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ (สายสีแดง)
17.02.2563 เวลา 09:14 น.
icon-favorite0
icon-comment0
icon-view41
imageslist
โครงการส่งเสริมบุคลากรที่พร้อมเรียนรู้ (Personal Mastery) เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ และศึกษาดูงานแนวเส้นทางโครงการระบบขนส่งมวลชน จังหวัดภูเก็ต...
03.02.2563 เวลา 14:00 น.
icon-favorite0
icon-comment0
icon-view22
imageslist
สมรรถนะองค์กรและบุคลากร (รายการใหม่) ที่มาข้อมูล : รายการสมรรถนะขององค์กรและบุคลากร ซึ่ง ผวก. ได้อนุมัติตามบันทึกที่ ฝทบ/1349 ลงวันที่ 10 กันยายน 2562 ...
18.12.2562 เวลา 08:43 น.
icon-favorite0
icon-comment0
icon-view23
imageslist
การสื่อสารจัดการความรู้ ตอนที่ 4 เป็นการสื่อสารเกี่ยวกับ 7 องค์ความรู้หลักขององค์กร
22.10.2562 เวลา 09:22 น.
icon-favorite0
icon-comment0
icon-view21
imageslist
การสื่อสารจัดการความรู้ ตอนที่ 3 เป็นการสื่อสารเกี่ยวกับ Tacit และ Explicit Knowledge
22.10.2562 เวลา 09:12 น.
icon-favorite0
icon-comment0
icon-view19
imageslist
การสื่อสารจัดการความรู้ ตอนที่ 2 เป็นการสื่อสารเกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู้ขององค์กร
22.10.2562 เวลา 09:11 น.
icon-favorite0
icon-comment0
icon-view14
imageslist
การสื่อสารจัดการความรู้ ตอนที่ 1 เป็นการสื่อสารเกี่ยวกับ ทำไมต้องมีการจัดการความรู้ภายในองค์กร
22.10.2562 เวลา 09:09 น.
icon-favorite0
icon-comment0
icon-view15
ข้อมูลทั้งหมด : 23 รายการ