*** หมายเหตุ :: ท่านสามารถดาวน์โหลดได้เฉพาะไฟล์ที่แสดงไอคอนดาวน์โหลดเท่านั้น   icon-download
   • KM00562-01-03 ความรู้ด้านเทคนิควิธีรับมือและจัดการข้อร้องเรียนงานก่อสร้างรถไฟฟ้ายุค Social Media 4.0
   • KM00562-01-02 ความรู้ด้านการจัดการข้อมูลเอกสารและงานสารบรรณ
   • KM00562-01-01 ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมด้านตวามรับผิดชอบต่อสังคม CSR ภายนอกองค์กร
   • KM00562-02-03 ระบบการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
   • KM00562-02-02 ความรู้ด้านการตรวจสอบการบริหารการเงินและรายการทางบัญชี
   • KM00562-02-01ขั้นตอนการจัดทำแบบรายงานการสังเกตการณ์ตรวจสอบภาคสนาม
   • KM00562-03-01 ความรู้เกี่ยวกับสัญญาสัมปทาน ข้อกำหนดทางธุรกิจ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   • KM00562-05-03 ความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาการ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
   • KM00562-05-02 การประมวลผลการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงองค์กร
   • KM00562-05-01 การกำหนดตัวชี้วัดและการประเมินผล
   • KM00562-06-01 ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในความรับผิดชอบของ รฟม
   • KM00562-06-03 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้า ในความรับผิดชอบของ รฟม.
   • KM00562-06-02 ขั้นตอนการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า
   • KM00562-07-03 การควบคุมและการสอบทานสิทธิ์การเข้าถึงระบบสารสนเทศของ รฟม.
   • KM00562-07-01 การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ รฟม.
   • KM00562-07-02 คำแนะนำสำหรับการปกป้ององค์กรจากมัลแวร์
   • KM00562-08-01 ความรู้เกี่ยวกับแหล่งเงินสำหรับการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆของรฟม
   • KM00562-08-05 หลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายเงินค่าทดแทนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562
   • KM00562-08-04 การเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้รายได้ TFRS 15
   • KM00562-08-02 กฎหมายและระเบียบการเงิน
   • KM00562-08-03 ความรู้เรื่องการตรวจสอบการรายงานความก้าวหน้าของที่ปรึกษาบริหารโครงการ
   • KM00562-09-02 องค์ความรู้ด้านการจัดหาผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์
   • KM00562-09-04 ความรู้ด้านการบริหารอาคารและลานจอดรถ
   • KM00562-09-03 องค์ความรู้ในสัญญาสัมปทาน (พัฒนาเชิงพาณิชย์)
   • KM00562-09-01 การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ของ รฟม กรณีระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี (เช่าชั่วคราว)
   • KM00562-10-01ความรู้ในงานพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเชื่อมต่อการเดินทาง
   • KM00562-10-02 ความรู้ด้านการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้าง
   • KM00562-11-03 ความรู้เกี่ยวกับงานประเมินราคากลางงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า
   • KM00562-11-01 ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบควบคุมระบบการติดตั้งระบบเครื่องกล
   • KM00562-11-02 การออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสาหรับทุกคน(Universal Design) ในสถานีรถไฟฟ้า
   • KM00562-12-01 คู่มือการคิดมูลค่าของงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าของรฟม
   • KM00562-13-01 การจัดทำ Value Engineering งานก่อสร้างโครงการทางวิ่งรถไฟฟ้ายกระดับ สายสีเขียว หมอชิต สะพานใหม่ คูคต สัญญา2
   • KM00562-13-03 การจัดทำ Value Engineering สายสีเขียว หมอชิต สะพานใหม่ คูคต (ศูนย์ซ่อมบำรงและอาคารจอดรถ)
   • KM00562-13-02 การจัดทำ Value Engineering โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต สัญญา1
   • KM00562-14-02 ความรู้เรื่อง ความแตกต่างระหว่างระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยวสายสีเหลืองและสีชมพูกับรถไฟฟ้ารางหนักสายสีน้ำเงินและสายสีม่วง
   • KM00562-14-01 องค์ความรู้ด้านงานระบบรถไฟฟ้า เรื่อง ความแตกต่างของระบบรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล และสายฉลองรัชธรรม
   • KM00562-15-03 งานบำรุงรักษางานโครงสร้างงานโยธาและงานระบบก่อนส่งมอบให้ผู้รับสัมปทานฯ
   • KM00562-15-02 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบันไดเลื่อนและการใช้งานอย่างปลอดภัย
   • KM00562-15-01 ความรู้ด้านตรวจประเมินการปฏิบัติงานของ BEM
   • KM00562-16-01 การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า และแถวประชิด
   • KM00562-17-01 องค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารสัญญาโครงการรถไฟฟ้า กระบวนการจัดทาร่างสัญญาสาหรับโครงการรถไฟฟ้า
   • KM00562-18-01 การเสนอตราพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน โครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ ของ รฟม.
   • KM00562-18-02 สาระสาคัญของ พรบ. ว่าด้วยการเวนคืนฯ พ.ศ. 2562
   • KM00562-19-01 ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการรถไฟฟ้า
   • KM00562-19-04 ความรู้ด้านการบริหารงานอาคารสถานที่สำนักงาน รฟม.
   • KM00562-19-03 องค์ความรู้ด้านการจัดการยานพาหนะ เรื่องระเบียบปฏิบัติงานด้านยานพาหนะ
   • KM00562-19-02 เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุทั่วไป
   • KM00562-20-02 ความรู้เรื่องการขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลา
   • KM00562-20-01 ความรู้เกี่ยวกับการลา
   • KM00562-21-01 ความรู้ด้านการประเมินความเสี่ยงในขั้นตอนการทำงาน
  • ภาคผนวก 13ข แบบสอบถามความต้องการของประชาชนต่อแผนแม่บทการพัฒนารถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
  • ภาคผนวก 13ก แบบสอบถามความต้องการและพฤติกรรมการเข้าใช้บริการรถไฟฟ้า
  • ภาคผนวก 10ข ประมาณการเงินลงทุน กระแสเงินสด และผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงิน
  • ภาคผนวก 10ก เงินลงทุนส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน
  • ภาคผนวก 9ค ผลประโยชน์ทางอ้อมของโครงการ
  • ภาคผนวก 9ข ผลวิเคราะห์โครงการด้านเศรษฐศาสตร์แยกตามแผน
  • ภาคผนวก 9ก ผลวิเคราะห์โครงการด้านเศรษฐศาสตร์แยกรายเส้นทาง
  • บทที่ 13 การมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์
  • บทที่ 12 การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ
  • บทที่ 11 การใช้ประโยชน์พื้นที่ตามแนวเส้นทาง
  • บทที่ 10 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางการเงินและแนวทางการลงทุน
  • บทที่ 9 การวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการด้านเศรษฐศาสตร์
  • บทที่ 8 การประมาณราคา
  • บทที่ 7 การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
  • บทที่ 6 โครงข่ายและแนวเส้นทาง
  • บทที่ 5 พฤติกรรมการเดินทางและคาดการณ์ผู้โดยสาร
  • บทที่ 4 แนวคิดการวางแผนโครงข่าย
  • บทที่ 3 ระบบขนส่งและสถานภาพปัจจุบัน
  • บทที่ 2 การศึกษาทิศทางการพัฒนาเมืองและสภาพเศรษฐกิจสังคม
  • บทที่ 1 บทนำ
  • สารบัญ
  • รายงานขั้นสุดท้าย ฉบับผู้บริหาร (มิถุนายน 2553)
  • บทที่ 9 การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ
  • บทที่ 8 การวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน
  • บทที่ 7 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
  • บทที่ 6 การคาดการณ์ปริมาณผู้โโยสาร
  • บทที่ 5 โครงข่ายและแนวเส้นทาง
  • บทที่ 4 แนวคิดการวางแผนโครงข่าย
  • บทที่ 3 ระบบขนส่งมวลชนและสถานภาพปัจจุบัน
  • บทที่ 2 การศึกษาทิศทางการพัฒนาเมืองและสภาพเศรษฐกิจสังคม
  • บทที่ 1 บทนำ
  • ปกและสารบัญ
  • แผนแม่บทพัฒนาโครงข่าย ฉบับผู้บริหาร (มิถุนายน 2553)
  • ภาคผนวก ค หนังสือนำส่งมติการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2552
  • ภาคผนวก ข List of Archeological/ Historical/ Cultural Sites
  • ภาคผนวก ก การให้คะแนนทางด้านสิ่งแวดล้อมในรายมิติเพื่อจัดลำดับความสำคัญในรายเส้นทาง
  • บทที่ 6 ข้อเสนอแนะการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางราง
  • บทที่ 5 การมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์
  • บทที่ 4 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นแนวเส้นทางใหม่
  • บทที่ 3 ผลกระทบเบื้องต้นด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
  • บทที่ 2 ภาพรวมการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางราง
  • บทที่ 1 บทนำ
  • แนวทางการใช้แบบจำลองเพื่อประเมินการแพร่กระจายมลพิษทางอากาศ
  • วิธีตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน
  • คู่มือวัดเสียงรบกวน
  • คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ข้าว
  • จะสร้างบ่อขยะ ทำไมไม่รู้จักทำ "อีไอเอ" เสียก่อน
  • สิ่งแวดล้อมไทยในกระแสโลกาภิวัฒน์
  • แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
  • ทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ
  • แกะรอยนโยบายสาธารณะ - ภาษีสิ่งแวดล้อม
   • บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน EIA (คชก.)
   • ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (20 มิถุนายน 2555)
   • โครงการหรือกิจการที่ต้องทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
   • HIA ของไทยกับต่างประเทศ ความเหมือนและความต่าง
   • โครงการจัดทำแนวทางการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กรกฎาคม 2555)
   • ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ (31 สิงหาคม 2553)
   • คู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
   • สาระน่ารู้ SEA
   • คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
   • การมีส่วนร่วมของประชาชนในประเทศฟิลิปปินส์
   • แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผบกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม
   • กลไกการพัฒนาที่สะอาดในโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม.
   • พื้นฐานด้านกลไกการพัฒนาที่สะอาด
   • เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
   • เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์กับก๊าซเรือนกระจก
   • คำพิพากษาของศาลสูงแห่งมาลายา (มาเลเซีย)
   • จุดเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมไทย
   • คดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เรื่องการถมคลอง
   • คดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
   • การใช้สิทธิฟ้องคดีสิ่งแวดล้อมแทนคนรุ่นหลัง - คดี OPOSA
   • ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2556-2561
   • แผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559
   • แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559
   • บทที่ 5 การมีส่วนร่วมของประชาชน
   • บทที่ 4 มาตรการป้องกันและแก้ไข และติดตามตรวจสอบ ส่วนที่ 1
   • บทที่ 3 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส่วนที่ 2
   • บทที่ 3 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส่วนที่ 1
   • บทที่ 2 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
   • บทที่ 1 บทนำ
   • สารบัญ
   • มาตรการป้องกันและแก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส่วนที่ 2
   • มาตรการป้องกันและแก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส่วนที่ 1
   • หน้าปก
   • บทที่ 9 แผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
   • บทที่ 8 แผนงานติดตามตรวจสอบ
   • บทที่ 7 มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ
   • บทที่ 6 การประเมินผลกระทบสอ่งแวดล้อม
   • บทที่ 5 มวลชนสัมพันธ์
   • บทที่ 4 สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ส่วนที่ 4
   • บทที่ 4 สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ส่วนที่ 3
   • บทที่ 4 สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ส่วนที่ 2
   • บทที่ 4 สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ส่วนที่ 1
   • บทที่ 3 รายละเอียดโครงการ ส่วนที่ 2
   • บทที่ 3 รายละเอียดโครงการ ส่วนที่ 1
   • บทที่ 2 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
   • บทที่ 1 บทนำ
   • สารบัญ
   • ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ส่วนที่ 2
   • ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ส่วนที่ 1
   • หนังสือคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
   • หน้าปก
   • ภาคผนวก ช รายงานการศึกษาเรื่องผลกระทบของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงต่อฐานะการเงินของ รฟม.
   • ภาคผนวก ฉ ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไข และมาตรการติดตามตรวจสอบ
   • ภาคผนวก จ ผลการศึกษาทางเลือกของการลงทุน
   • ภาคผนวก ง ผลการศึกษาความเหมาะสมทางด้านการเงิน
   • ภาคผนวก ค ตัวคูณทางเศรษฐกิจและผลประโยชน์จากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตามแนวสายทาง
   • ภาคผนวก ข ผลการทบทวนปรับปรุงประมาณการเงินทดแทนค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
   • ภาคผนวก ก หลักเกณฑ์การร่วมลงทุนของภาคเอกชนของโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขต กทม. และปริมณฑล
   • บทที่ 6 บทบาทของเอกชน
   • บทที่ 5 ผลกระทบของโครงการ
   • บทที่ 4 ความเหมาะสมของโครงการ
   • บทที่ 3 ความสอดคล้องของโครงการ
   • บทที่ 2 ขอบเขตการศึกษา วิเคราะห์ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ชาวงบางใหญ่-บางซื่อ
   • บทที่ 1 บทนำ
   • บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
   • สารบัญ
   • Appendix D : Integrating Mass Rapid Transit in Bangkok (Phase II) ; Final Report
   • Appendix C : ADB
   • Appendix B : Income Statement, Balance Sheet and Statement of Cash Flow
   • Appendix A : MRT Assessment Standardisation
   • Chapter 5 : Role of the Private-Sector
   • Chapter 4 : Impacts of the Project
   • Chapter 3 : Project Feasibility
   • Chapter 2 : Project Compatibility
   • Chapter 1 : Introduction
   • Executive Summary
   • Table of Content
   • บทที่ 17 โทรคมนาคมเบื้องต้น
   • บทที่ 16 การบังคับสัมพันธ์ระบบสัญญาณ (พื้นฐาน)
   • บทที่ 15 หลักการวงจรประแจกลไฟฟ้า
   • บทที่ 14 การติดตั้งประแจเครื่องตกรางและการบำรุงรักษา (ประแจสายลวด)
   • บทที่ 13 หลักการวงจรไฟตอน
   • บทที่ 12 ระบบตอนทางสะดวกและการทำงานของเครื่องทางสะดวก
   • บทที่ 11 วงจรรีเลย์สัญญาณไฟสี
   • บทที่ 10 แผนการติดตั้งวงจรไฟตอนในย่านสถานี
   • บทที่ 9 แผนการติดตั้งระบบเครื่องทางสะดวกระหว่างสถานี
   • บทที่ 8 แผนย่านสถานี
   • บทที่ 7 ลำดับการทำงานของรีเลย์
   • บทที่ 6 สัญลักษณ์และความหมายของเครื่องอาณัติสัญญาณสถานะของรีเลย์
   • บทที่ 5 ความหมายอักษรย่อที่ใช้ในการอ่านแผงวงจรรีเลย์
   • บทที่ 4 การใช้สัญญาณไฟสี 3 ท่า
   • บทที่ 3 รีเลย์คืออะไร
   • บทที่ 2 ชนิดและแบบของสัญญาณ
   • บทที่ 1 ความเป็นมาของระบบอาณัติสัญญาณ
   • ปกและสารบัญ
   • เอกสารอ้างอิง
   • บทที่ 17 การใช้รถบำรุงทาง
   • บทที่ 16 หน้าที่นายตรวจสาย
   • บทที่ 15 แผนผังสถานีประเภทต่างๆ
   • บทที่ 14 ลักษณะและวิธีปฎิบัติตามท่าของสัญญาณทางสับเปลี่ยนและสัญญาณผ่านถนนเสมอระดับทาง
   • บทที่ 13 ลักษณะและวิธีปฏิบัติตามท่าของสัญญาณประจำที่ชนิดไฟสีระบบ 3 ท่า
   • บทที่ 12 รูปและท่าที่แสดงของสัญญาณชนิดไฟสีระบบ 3 ท่า
   • บทที่ 11 รูปและท่าที่แสดงของสัญญาณชนิดหางปลา
   • บทที่ 10 สัญญาณประจำที่
   • บทที่ 9 สัญญาณประจำที่ชนิดไฟสี 3 ท่า
   • บทที่ 8 โคมประแจและเครื่องตกราง
   • บทที่ 7 ตัวอย่างการปักป้าย
   • บทที่ 6 ป้ายสัญญาณ
   • บทที่ 5 สัญญาณประจำสีชนิดไฟ 2 ท่า
   • บทที่ 4 สัญญาณประจำที่ชนิดหางปลา
   • บทที่ 3 สัญญาณมือ
   • บทที่ 1 - 2 ความหมายและจุดประสงค์ของสัญญาณ
   • ปกและสารบัญ
   • การบำรุงรักษา
   • ปกและสารบัญ
   • บทที่ 1 คำแนะนำเกี่ยวกับไฟฟ้า
   • บรรณานุกรม
   • ภาคผนวก
   • บทที่ 10 เครื่องมือวัด
   • บทที่ 9 คาปาซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุ
   • บทที่ 8 ตัวต้านทาน
   • บทที่ 7 หม้อแปลงไฟฟ้า
   • บทที่ 6 ตัวเหนี่ยวนำ
   • บทที่ 5 แม่เหล็กไฟฟ้า
   • บทที่ 4 กฎของโอห์ม
   • บทที่ 3 เซลไฟฟ้าและแบตเตอรี่
   • บทที่ 2 ไฟฟ้ากระแสสลับ
   • ปกและสารบัญ
   • เอกสารอ้างอิง
   • บทที่ 10 ระเบียบการ
   • บทที่ 9 การควบคุมการเดินรถจากศูนย์กลาง
   • บทที่ 8 การควบคุมการเดินรถโดยเครื่องโทรคมนาคม
   • บทที่ 7 เหตุอันตราย
   • บทที่ 6 การบำรุงทางและรถบำรุงทาง
   • บทที่ 5 การเดินรถทั่วไป
   • บทที่ 4 ระเบียบตอนสมบูรณ์ การขอและให้ทางสะดวก และการใช้ตั๋วไม่ได้ทางสะดวก
   • บทที่ 3 สัญญาณ ป้ายสัญญาณ เครื่องหมายประจำขบวนรถ
   • บทที่ 2 วิเคราะห์ศัพท์
   • บทที่ 1 มารยาทพนักงาน
   • บทนำ ข้อบังคับและระเบียบการเดินรถจากอดีตจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2466-2535)
   • สารบัญ
   • ปกและคำนำ
   • บรรณานุกรม
   • บทที่ 14 ระบบการส่งสัญญาณผสมรหัสพัลส์ (PCM)
   • บทที่ 13 นาฬิกา
   • บทที่ 12 ระบบประกาศสาธารณะ
   • บทที่ 11 เครื่องทอล์ค-แบค
   • บทที่ 10 การสื่อสารวิทยุ (ระบบไร้สาย)
   • บทที่ 9 ระบบสื่อสารใช้สารใยแก้ว
   • บทที่ 8 ระบบสื่อสารด้วยโทรศัพท์แคเรีย
   • บทที่ 7 โทรพิมพ์
   • บทที่ 6 โทรศัพท์ควบคุม
   • บทที่ 5 โทรศัพท์
   • บทที่ 4 ชุมสายโทรศัพท์
   • บทที่ 3 สายสัญญาณและเคเบิ้ล
   • บทที่ 2 หลักพื้นฐานของโทรคมนาคม
   • บทที่ 1 อารัมภบทของอุปกรณ์โทรคมนาคมอย่างง่าย
   • ปกและสารบัญ
   • บรรณานุกรม
   • บทที่ 10 เครื่องมือวัดไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
   • บทที่ 9 วงจรมัลลิไวเบรเตอร์
   • บทที่ 8 คอมพิวเตอร์ลอจิกเกท
   • บทที่ 7 ดิจิตอลเบื้องต้น
   • บทที่ 6 วงจรขยายเสียง
   • บทที่ 5 การตอบสนองความถี่
   • บทที่ 4 การผสมคลื่น
   • บทที่ 3 คลื่นและความถี่ในงานต่างๆ
   • บทที่ 2 สารกึ่งตัวนำ
   • บทที่ 1 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
   • ปกและสารบัญ
   • บรรณานุกรม
   • บทที่ 6 เทคโนโลยีการควบคุม
   • บทที่ 5 เทคโนโลยีการสอดคล้องกัน (ซินโครไนซ์)
   • บทที่ 4 เทคโนโลยีของขบวนการด้านสัญญาณ
   • บทที่ 3 เทคโนโลยีระบบทางผ่านของสัญญาณพูด
   • บทที่ 2 การผสมสัญญาณดิจิตอล
   • บทที่ 1 การสร้างสัญญาณดิจิตอลจากสัญญาณอนาล็อก
   • ปกและสารบัญ
   • บทที่ 8 การบังคับสัมพันธ์ (Interlocking)
   • บทที่ 7 เครื่องตราทางสะดวก
   • บทที่ 6 เครื่องกั้นถนนผ่านเสมอระดับทางรถไฟกับรถยนต์
   • บทที่ 5 เครื่องตกราง
   • บทที่ 4 ประแจ
   • บทที่ 3 เครื่องป้องกันการกลับประแจใต้ท้องรถ
   • บทที่ 2 สัญญาณ (Signal)
   • บทที่ 1 ความเป็นมาด้านการสื่อสารของรถไฟ
   • ปกและสารบัญ
   • เอกสารอ้างอิง
   • ภาคผนวก
   • บทที่ 10 พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498
   • บทที่ 9 ระบบสื่อสารทางวิทยุและการใช้วิทยุภายในรถไฟ
   • บทที่ 8 สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย เรกติไฟร์และฟิลเตอร์
   • บทที่ 7 หลักการตรวจซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องรับส่งวิทยุ
   • บทที่ 6 การตอบสนองความถี่และการกำเนิดความถี่
   • บทที่ 5 การผสมคลื่น
   • บทที่ 4 หลักการทำงานของเครื่องรับ-ส่งวิทยุ
   • บทที่ 3 พื้นฐานสายส่ง-สายอากาศ
   • บทที่ 2 คลื่นและการแพร่กระจายคลื่น
   • บทที่ 1 ความเป็นมาของการสื่อสาร
   • ปกและสารบัญ
   • ภาคผนวก ข
   • ภาคผนวก ก
   • บทที่ 6 ใยแก้วนำแสง
   • บทที่ 5 ระบบสื่อสารเส้นใยแก้วนำแสง
   • บทที่ 4 แนะนำเรื่องการสื่อสารด้วยแสง
   • บทที่ 3 Pulse Code Modulation (PCM)
   • บทที่ 2 ระบบรับส่งสัญญาณ DIGITAL และ DIGITAL MULTIPLEXERS
   • บทที่ 1 ระบบรับส่งพื้นฐาน
   • ปกและสารบัญ
   • บทที่ 16 การรายงานเหตุอันตราย
   • บทที่ 15 สรุป
   • บทที่ 14 ความปลอดภัยในการทำงานกับรถจักรดีเซล
   • บทที่ 13 ความปลอดภัยของรถจักรขณะทำการ
   • บทที่ 12 ข้อบังคับและระเบียบการเดินรถ (ขดร.2535)
   • บทที่ 11 อุบัติเหตุที่เคยเกิดเกี่ยวกับการเดินรถ
   • บทที่ 10 สุขภาพ
   • บทที่ 9 อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
   • บทที่ 8 มาตรการป้องกันอุบัติภัย
   • บทที่ 7 การป้องกันอัคคีภัย
   • บทที่ 6 ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร
   • บทที่ 5 ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
   • บทที่ 4 สาเหตุการเกิดของอุบัติเหตุ
   • บทที่ 3 ผลกระทบจากอุบัติเหตุ
   • บทที่ 2 ความสูญเสียเนื่องจากอุบัติเหตุ
   • บทที่ 1 ความหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน
   • ปกและสารบัญ
   • หลักสูตร กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองตามมาตรฐานที่ก.ศป.รับรอง จัดทำโดย ฝ่ายกฏหมาย
   • หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองตามมาตรฐานที่ก.ศป.รับรอง จัดทำโดย นางสาวพรพิมล นิสารัตนพร
   • หลักสูตร Consulting Activity,Skill,Attitudes จัดทำโดยสำนักตรวจสอบ
   • หลักสูตร Audit Report Writing จัดทำโดย สำนักตรวจสอบ
   • หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ จัดทำโดย ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย
   • หลักสูตร การปฐมพยาบาลครบตามมาตราฐาน จัดทำโดย สำนักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
   • หลักสูตร การสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 6 จัดทำโดยสำนักผู้ว่าการ
   • หลักสูตร ปกป้องภาพลักษณ์และชื่อเสียงจากความเสี่ยงใน Social Media จัดทำโดยสำนักผู้ว่าการ
   • หลักสูตร SketchUp 2014 + Basic V-Ray จัดทำโดยฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
   • หลักสูตร การบริหารงานพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดทำโดย ฝ่ายจัดซื้อและบริการ
   • หลักสูตรการเขียนข่าววิทยุโทรทัศน์ และการสัมภาษณ์ทำข่าว PR จัดทำโดย ฝ่ายสำนักผู้ว่าการ
   • HROD ในบริบทเศรษฐกิจสังคมและการเมืองใหม่
   • EQ-AQ การเสริมสร้างประสิทธิภาพและความสำเร็จในการทำงาน
   • หลักสูตรสัมมนาเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุบุคลากรภาครัฐ จัดทำโดยสำนักตรวจสอบ
   • หลักสูตร Training Officer (TO) ภาคปฏิบัติ รุ่นที่4 จัดทำโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
   • หลักสูตรเทคนิคการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน รุ่นที่18 จัดทำโดย ฝ่ายสำนักตรวจสอบ
   • หลักสูตร Kaset mini Financial Business Management จัดทำโดยฝ่ายบัญชีและการเงิน
   • หลักสูตร ภาษาอังกฤษสำหรับนักบัญชียุค AEC จัดทำโดย ฝ่ายบัญชีและการเงิน
 • พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535
 • พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530
 • พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน พ.ศ. 2540
 • พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543
 • พระราชบัญญัติทุนวิสาหกิจ พ.ศ. 2542
  • สัญญาทางปกครอง
  • ความเสมอภาคของผู้พิการในการโดยสารรถไฟฟ้า
 • สรุปรายงานการฝึกอบรมหลักสูตร OPR Writing and Self Assessment Report(ภาคผนวก17)
 • สรุปรายงานการฝึกอบรมหลักสูตร OPR Writing and Self Assessment Report(ภาคผนวก16)
 • สรุปรายงานการฝึกอบรมหลักสูตร OPR Writing and Self Assessment Report(ภาคผนวก15)
 • สรุปรายงานการฝึกอบรมหลักสูตร OPR Writing and Self Assessment Report(ภาคผนวก14)
 • สรุปรายงานการฝึกอบรมหลักสูตร OPR Writing and Self Assessment Report(ภาคผนวก13)
 • สรุปรายงานการฝึกอบรมหลักสูตร OPR Writing and Self Assessment Report(ภาคผนวก12)
 • สรุปรายงานการฝึกอบรมหลักสูตร OPR Writing and Self Assessment Report(ภาคผนวก11)
 • สรุปรายงานการฝึกอบรมหลักสูตร OPR Writing and Self Assessment Report(ภาคผนวก10)
 • สรุปรายงานการฝึกอบรมหลักสูตร OPR Writing and Self Assessment Report(ภาคผนวก9)
 • สรุปรายงานการฝึกอบรมหลักสูตร OPR Writing and Self Assessment Report(ภาคผนวก8)
 • สรุปรายงานการฝึกอบรมหลักสูตร OPR Writing and Self Assessment Report(ภาคผนวก7)
 • สรุปรายงานการฝึกอบรมหลักสูตร OPR Writing and Self Assessment Report(ภาคผนวก6)
 • สรุปรายงานการฝึกอบรมหลักสูตร OPR Writing and Self Assessment Report(ภาคผนวก5)
 • สรุปรายงานการฝึกอบรมหลักสูตร OPR Writing and Self Assessment Report(ภาคผนวก4)
 • สรุปรายงานการฝึกอบรมหลักสูตร OPR Writing and Self Assessment Report(ภาคผนวก3)
 • สรุปรายงานการฝึกอบรมหลักสูตร OPR Writing and Self Assessment Report(ภาคผนวก2)
 • สรุปรายงานการฝึกอบรมหลักสูตร OPR Writing and Self Assessment Report(ภาคผนวก1)
 • สรุปรายงานการฝึกอบรมหลักสูตร OPR Writing and Self Assessment Report
  • สรุปรายงานการฝึกอบรม MDP และการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
  • สรุปรายงานฝึกอบรม SDP และการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น