ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา : กรณีศึกษาค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล

 

นายสุทธิพงษ์  สุภเจริญผล*

*พนักงานบริหารงานทั่วไประดับ 7และรักษาการหัวหน้าแผนกประเมินผล

กองประเมินผล ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

 

บทนำ

 

          อุปสงค์ ในความเห็นของประชาชนทั่วไป หมายถึง ความต้องการซื้อสินค้าและบริการที่ระดับราคาใดราคาหนึ่ง หรือเข้าใจอย่างง่ายๆ ว่าเมื่อราคาสินค้าแพงขึ้นจะซื้อสินค้าจำนวนน้อยและเมื่อราคาถูกลงจะซื้อจำนวนมากขึ้น ความเข้าใจดังกล่าวข้างต้นเป็นความเข้าใจในเรื่องของราคาและปริมาณ ที่มีความสัมพันธ์แบบผกผันกัน ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ผิดและถือเป็นความเข้าใจที่ช่วยให้ทุกๆ เห็นเหตและผลของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แต่มีสิ่งที่น่าสนใจซ่อนอยู่่ในความเข้าใจเหล่านั้น คือ การเปลี่ยนแปลงแต่ละดับราคาที่เกิดขึ้นจะส่งผลให้ปริมาณเปลี่ยนแปลงตามไปได้มากน้อยเพียงใด ในตลาดสินค้าและบริการจำนวนมากและแต่ละประเภทมีความจำเป็นในการดำเนินชีวิตประจำวันแตกต่างกัน บางอย่างต้องซื้อและใช้ทุกวันการเปลี่ยนแปลงราคาเพียงเล็กน้อยย่อมส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิต หรือบางอย่างแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างไรกลับไม่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิต ซึ่งการที่จะระบุได้ว่าสินค้าใดจำเป็นหรือไม่จำเป็นในทางเศรษฐศาสตร์นั้นใช้ค่า “ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา” ในการจำแนก

 

 

          ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมามีสินค้าและบริการเกิดขึ้นในตลาดหลายชนิด บริการรถไฟฟ้าถือบริการที่เกิดขึ้นใหม่ในตลาดและเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเดินทางประจำวันและกลายเป็นความจำเป็นของการขนส่งในเมือง ดังนั้นความรู้เรื่องความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล อาจทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้วางแผนหรือพัฒนาอัตราค่าโดยสาร ให้เกิดความเหมาะสมทั้งด้านเศรษฐศาสตร์และการดำเนินธุรกิจ

 

 

 

ความหมายของคำที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

          การทำความเข้าใจในเรื่องความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคานั้นมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง และมีความสัมพันธ์กันโดยมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องดังนี้

 

          อุปสงค์ หมายถึง จำนวนต่างๆ ของสินค้าหรือบริการชนิดนั้นที่ผู้บริโภคต้องการซื้อในระยะเวลาหนึ่ง ณ ระดับราคาต่างๆ ของสินค้าชนิดนั้น หรือ ณ ระดับรายได้ต่างๆ ของผู้บริโภคหรือ ณ ระดับราคาต่างๆ ของสินค้าอื่นที่เกี่ยวข้อง (วันรักษ์  มิ่งมณีนาคิน, 2551, น.35)

 

            อุปสงค์ต่อราคา หมายถึง จำนวนต่างๆ ของสินค้าหรือบริการชนิดหนึ่งที่ผู้บริโภคต้องการซื้อ ณ ระดับราคาต่างๆ ของสินค้าชนิดนั้น ในระยะเวลาที่กำหนด (วันรักษ์  มิ่งมณีนาคิน, 2551, น. 35)

 

             จากนิยามทั้ง 2 ดังกล่าว จะเห็นว่ามีปัจจัยที่สำคัญคือ ราคา และ ปริมาณ ที่มีผลต่อการ ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่ออุปสงค์หรือปริมาณเสนอซื้อสินค้า จะมีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่ปัจจัยต่างๆ ที่สำคัญ คือ ราคาสินค้าและบริการ หากราคาสูงขึ้นผู้บริโภคจะซื้อน้อยลง แต่หากราคาลดลงผู้บริโภคจะซื้อสินค้ามากขึ้น ระดับรายได้ เมื่อผู้บริโภคมีรายได้สูงจะสามารถซื้อสินค้าและบริการได้มากขึ้น หากเป็นสินค้าซึ่งสามารถทดแทนกันได้ ถ้าราคาสินค้าชนิดหนึ่งขึ้นราคา ปริมาณซื้อจะลดลง แต่สินค้าอีกชนิดหนึ่งปริมาณซื้อจะเพิ่มมากขึ้น รสนิยมของผู้บริโภคเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่กำ หนดว่าผู้บริโภคต้องการสินค้าใด ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงรสนิยมจะทำให้ความต้องการเปลี่ยนไปด้วย การที่ผู้บริโภคคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคต จะมีผลต่อปริมาณการซื้อสินค้า ถ้าคิดว่าราคาจะสูงขึ้น จะเกิดการซื้อสินค้ามากขึ้น ขนาดของประชากร จำนวน และโครงสร้างอายุ มีผลต่อปริมาณซื้อสินค้าที่เหมาะสมกับอายุคน นอกจากนี้แล้วฤดูกาล ยังมีผลต่ออุปสงค์เนื่องจากสินค้าบ้างประเภทจะมีความต้องการขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ

 

          ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ (Elasticity of demand) หมายถึง เปอร์เซ็นต์หรืออัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณสินค้าที่มีผู้ต้องการซื้อในขณะใดขณะหนึ่งเมื่อตัวแปรที่เป็นปัจจัยกำหนดปริมาณเสนอซื้อนั้นๆ เปลี่ยนแปลงไปหนึ่งเปอร์เซ็นต์ (สุกัญญา  ตันธนวัฒน์, 2553, น. 61)

 

             ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา หมายถึง เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของปริมาณซื้อต่อเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้า (วันรักษ์  มิ่งมณีนาคิน, 2551, น. 56) หรือความอ่อนไหวในปริมาณความต้องการซื้อของสินค้าหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่งที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาสินค้าหรือบริการชนิดนั้น (ภราดร  ปรีดาศักดิ์, 2554, น. 64)

 

 

 

 

การคำนวณหาค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา

 

 

 

 

              จากความหมายของความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถวัดได้โดยการเปรียบเทียบเป็นอัตราส่วนหรือร้อยละ โดยสามารถวัดค่าได้ดังนี้

 

สูตรความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา (Ed) = อัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณการเสนอซื้อ    

                       อัตราการเปลี่ยนแปลงราคา

 

              ทั้งนี้ค่าของความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาจะเป็นลบเสมอ เป็นการแสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างราคาสินค้ากับปริมาณเสนอซื้อ โดยจะตรงข้ามกันหรือเป็นความสัมพันธ์แบบลบเสมอดังนั้นการพิจารณาต้องดูค่าสัมบูรณ์เท่านั้น (Absolute Term)

 

 

 

ลักษณะค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา

 

 

 

 

 

 

                เมื่อสามารถคำนวณหาค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาได้แล้ว ค่าที่ได้คำนวณได้ดังกล่าวสามารถแบ่งลักษณะที่แตกต่างกันทั้งหมด 5 ประเภท ดังนี้

 

1. อุปสงค์ที่ไม่มีความยืดหยุ่นเลย (perfectly inelastic demand :Ed = 0) คือ การเปลี่ยน แปลงราคาสินค้าและบริการที่เพิ่มหรือลดจะไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณเสนอซื้อสินค้าและบริการ

 

2. อุปสงค์ที่มีความยืดหยุ่นน้อย (inelastic demand : Ed < 1) คือ อัตราการเปลี่ยนราคาสินค้าและบริการจะมีมากกว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณการเสนอซื้อสินค้า

 

3. อุปสงค์ที่มีความยืดหยุ่นเท่ากันตลอดทั้งเส้น (unitary elastic demand : Ed = 1) คือ การเปลี่ยนของราคาสินค้าและบริการร้อยละ 1 จะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงปริมาณการเสนอซื้อสินค้าและบริการร้อยละ 1

 

4. อุปสงค์มีความยืดหยุ่นมาก (elastic demand : Ed > 1) คือ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าและบริการร้อยละ 1 จะทำให้ปริมาณเสนอซื้อสินค้าและบริการเปลี่ยนแปลงมากกว่าร้อยละ 1 หรือการเปลี่ยนแปลงปริมาณซื้อมากกว่าการเปลี่ยนแปลงราคา

 

5. อุปสงค์ที่มีความยืดหยุ่นอย่างสมบูรณ์หรือมากที่สุด (perfectly elastic demand : Ed = ∞) คือ หากราคาเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยจะทำให้ปริมาณซื้อเป็นศูนย์ ราคาสินค้าจะมีเพียงราคาเดียว

 

 

 

 

ค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาของสินค้าและบริการบางประเภท

 

 

 

 

            จากที่ได้มีผู้ศึกษาค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาของสินค้าและบริการต่างๆ ทำให้ทราบได้ว่าสินค้าและบริการประเภทจัดอยู่ในประเภทเป็นสินค้าจำเป็น (necessities) (ความยืดหยุ่นน้อย) หรือเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย (luxuries) (ความยืดหยุ่นมาก)

 

ตารางที่ 1 ค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาสินค้าและบริการบางประเภท (ภราดร  ปรีดาศักดิ์, 2554, น. 74)

 

ประเภทของสินค้าและบริการ

ค่าความยืดหยุ่น

บุหรี่

-0.06

พลังงานไฟฟ้า

(สำหรับบ้านอยู่อาศัย)

-0.13

ข้าวสารบรรจุถุง

-0.15

สารกำจัดศัตรูพืช

-0.21

บริการทางด่วน

-0.29

น้ำมันและเชื้อเพลิง (นำเข้า)

-0.60

กระแสไฟฟ้า (เพื่อแสงสว่าง)

-0.81

สุราขาว

-1.31

ยานพาหนะและส่วนประกอบ(นำเข้า)

-1.52

 

               จากตารางที่ 1 สามารถยกตัวอย่างการอธิบายค่าความยืดหยุ่นอุปสงค์ต่อราคาบุหรี่ที่มีค่าความยืดหยุ่น 0.06 ได้ว่า เมื่อราคาบุหรี่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจะส่งผลต่อปริมาณการซื้อร้อยละ 0.06 ซึ่งถือว่าน้อยมาก เพราะผู้ที่สูบหรี่ (ติดบุหรี่) ต้องการซื่อบุหรี่แม้ว่าจะมีราคาอยู่ที่ ณ ระดับราคาใดๆ ก็ตาม เฉกเช่นเดียวกับพลังงานไฟฟ้า หรือในอีกแง่มุมหนึ่งไม่มีสินค้าอื่นที่สามารถมาทดแทนบุหรี่ได้ ในทางกลับกันยานพาหนะ(นำเข้า) ที่มีค่าความยืดหยุ่น 1.52 หากมีการเปลี่ยนแปลงราคายานพาหนะจะส่งผลให้ปริมาณซื่อมากขึ้นทันที

 

 

 

 

ค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาค่ารถไฟฟ้าฯ

 

 

 

 

              รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล เปิดให้บริการตั้งแต่เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 จวบจนถึงปัจจุบัน ได้มีผู้ทำการศึกษาความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคลจำนวน 2 ราย คือ

 

1. รุ่งรวี วรกวิน ได้ทำการวิเคราะห์ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่ออัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าใต้ดินของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อปี 2548

 

2. สุทธิพงษ์  สุภเจริญผล ได้ทำการศึกษาอุปสงค์การโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล เมื่อปี 2557

 

โดยรายละเอียดของการศึกษาทั้ง 2 รายสามารถสรุปได้ดังนี้

 

 

 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบการศึกษาของรุ่งรวี  วรกิวิน กับ สุทธิพงษ์  สุภเจริญผล

 

ชื่อผู้ศึกษา

รุ่งรวี  วรกวิน

สุทธิพงษ์  สุภเจริญผล

แหล่งข้อมูล

ใช้แบบสอบถามรวบรวมข้อมูลจำนวน 385 คน นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2546 ที่โดยสารรถไฟฟ้าใต้ดิน จำนวน 5 สถาบันการศึกษา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น และมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม)

รฟม. BTS กระทรวงมหาดไทย ขสมก. บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด BMCL กรมการขนส่งทางบก และธนาคารแห่งประเทศไทย

โดยเก็บข้อมูลย้อนหลังเป็นรายเดือน ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2547 ถึงเดือนธันวาคม 2555

กลุ่มตัวอย่าง/ปัจจัย

อัตราค่าโดยสารสูงสุดที่นักศึกษายอมรับได้ในการเดินทางตั้งแต่จำนวน 1 สถานี ถึง 17 สถานี

จำนวนเที่ยวการใช้บริการรถไฟฟ้า MRT, ค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT, จำนวนประชากรที่มีชื่อยู่ในทะเบียนบ้านของ กทม., ค่าโดยสารรถประจำทาง ขสมก. สาย 136, ราคาเฉลี่ยน้ำมันเบนซิน 91, ค่าโดยสารรถไฟฟ้า BTS, จำนวนรถยนต์จดทะเบียนใน กทม., ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรรม (MPI)

วิธีการศึกษา

ทดสอบ t-test และการวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย

ใช้แบบจำลองสมการถอทอยอย่างง่าย (Regression)

ค่าความยืดหยุ่นของ

อุปสงค์ต่อราคา

-1.067

-0.849

 

                 จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นความแตกต่างของค่าและประเภทความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา โดยพบว่า งานวิจัยของรุ่งรวีฯ มีค่าความยืดหยุ่น 1.067 ซึ่งถือว่ามีความยืดหยุ่นมาก คือ ร้อยละของการเปลี่ยนแปลงราคาจะมีค่าน้อยกว่าร้อยละของเปลี่ยนแปลงปริมาณซื้อ ซึ่งค่าความยืดหยุ่นที่ได้ถือเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย แต่งานวิจัยของสุทธิพงษ์ฯ มีค่าความยืดหยุ่น 0.849 ซึ่งถือว่ามีความยืดหยุ่นน้อย แสดงว่าเมื่อค่าโดยสารรถไฟฟ้าฯ เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจะส่งผลต่อปริมาณการซื้อที่ลดลงจำนวนมาก ถือเป็นสินค้าจำเป็นในการดำรงชีพ ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดมาจากกลุ่มของประชากรที่สำรวจและปัจจัยที่นำมาศึกษา ทำให้ผลที่ได้มีความแตกต่างกันทั้งค่าความยืดหยุ่นและประเภทของสินค้าและบริการ

 

                 ทั้งนี้หากมองถึงสภาพปัจจุบันของบริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่สำคัญในการเดินทางในกรุงเทพมหานคร ประกอบกับการพัฒนาเมืองและชุมชนตามแนวสายทางของรถไฟฟ้ามีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การจัดกิจกรรมต่างๆ เริ่มจัดในบริเวณที่สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้า ทำให้บริการรถไฟฟ้าถือเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพ และราคาค่าโดยสารถือเป็นปัจจัยสำคัญตัวหนึ่งที่จะที่ส่งผลต่อการใช้บริการรถไฟฟ้าซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดร.ล่ำสัน  เลิศกูลประหยัด และ ดร.พลพัธน์ โคตรจรัส ที่ได้ทำการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณการใช้บริการโครงกรรรถไฟฟ้ามหาหนคร สายเฉลิมรัชมงคล เมื่อปี 2557 โดยพบว่าอัตราค่าโดยสาร มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับปริมาณผู้โดยสารในสถานี คือ ถ้ามีการเพิ่มอัตราค่าโดยสารขึ้น 1 บาท จะทำให้จำนวนผู้โดยสารลดลงโดยเฉลี่ยประมาณ 207 คน

 

 

 

ความสามารถในการทดแทนกับสินค้าชนิดอื่น

 

 

 

 

 

               เงื่อนไขหนึ่งที่สำคัญที่ส่งผลต่อค่าความยืดหยุ่นของสินค้าและบริการ คือ ปัจจัยในสภาพแวดล้อมอื่นๆ ในที่จะกล่าวนี้ คือ การทดแทนกับสินค้าชนิดอื่น เพราะความสามารถในการทดแทนกับสินค้าชนิดอื่นสามารถทำให้ปัจจัยอื่นๆ มีค่าลดน้อยลงได้ โดยผลการศึกษาของสุทธิพงษ์ฯ ได้พบว่า รถไฟฟ้า BTS และรถยนต์ สามารถใช้ทดแทนรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคลในการเดินทางได้ หรือกล่าวได้ว่า เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ประชาชนอาจจะเลือกไปใช้บริการ BTS และรถยนต์แทน ในทางกลับกันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของค่าโดยสารรถไฟฟ้า  BTS หรือราคาน้ำมัน จะทำให้ประชาชนอาจไม่เลือกใช้บริการรถไฟฟ้า MRT เช่นกัน ถึงตรงนี้แล้วความสำคัญของการทดแทนกันของสินค้าชนิดอื่นๆ ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงควบคู่กับค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาด้วย

 

 

 

ค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาให้ประโยชน์อย่างไร

 

 

 

 

 

 

ต่อภาครัฐ : ช่วยวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการกำหนดราคาขั้นสูงหรือราคาขั้นต่ำของสินค้าและบริการต่างๆ เพราะสินค้าบางประเภทจะส่งผลกระทบต่อตัดสินใจซื้อของประชาชน หรือการกำหนดราคาสำหรับกิจการที่จำเป็นในการดำรงชีพ เช่น ไฟฟ้า ประปา รถโดยสาร รถไฟฟ้า เป็นต้น

 

ต่อหน่วยธุรกิจ : ช่วยการตั้งราคาของสินค้าใหม่ หรือการปรับเปลี่ยนราคาให้เหมาะสมกับสภาพตลาดหรือช่วงชิงความได้เปรียบจากความยืดหยุ่นของสินค้าที่เสนอขาย หรือการตั้งราคาให้แตกต่างกันเพื่อให้เกิดการแข่งขันหรือทดแทนสินค้าอื่นๆ นอกจากนี้ธุรกิจยังสามารถประมาณการณ์ปัจจัยอื่นๆ ที่เกียวข้องด้วย

 

ต่อประชาชน : ช่วยในคาดคะเนระดับราคาสินค้าที่อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น และสามารถหาสินค้าและบริการอื่นๆ ที่มีความสามารถในการทดแทนกันได้ทั้งที่มีต้นทุนการซื้อเท่ากัน

 

 

 

 

 

สรุป

 

 

 

 

          จะเห็นได้ว่าการศึกษาหาความรู้ในเรื่องเศรษฐศาสตร์เพื่อต่อยอดเพิ่มเติมจากความรู้ในเดิมที่มีอยู่ ทำให้เราสามารถเข้าใจปรากฎการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้เป็นจำนวนมาก และทำให้เราทราบด้วยว่าสินค้าหรือบริการชนิดใดมีความสำคัญในชีวิตประจำวันและควรได้รับการดูแลเรื่องราคาเป็นพิเศษ เนื่องจากมีผลกระทบต่อประชาชนในภาพรวม นอกจากนี้แล้วผลที่ได้ยังช่วยให้เราสามารถคาดคะเนถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อธุรกิจ นอกจากนี้แล้วการศึกษาดังกล่าวยังช่วยให้ธุรกิจทราบว่าในการดำเนินงานนั้นมีปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่สามารถส่งผลต่อธุรกิจและยังต้องคอยติดตามปัจจัยเหล่านั้นอยู่เสมอ เพราะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือไม่อย่างไร ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้ธุรกิจมีข้อมูลและสารสนเทศที่ทันสมัยและทันต่อเหตการณ์กับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

 

 

 

 

เอกสารอ้างอิง

 

หนังสือ

ภราดร ปรีดาศักดิ์. (2554). หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

 

วสันต์ ภูวภัรพร. (2542). เศรษฐศาสตร์การขนส่ง = Economics of transportation : EC 366 (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

 

วันรักษ์  มิ่งมณีนาคิน. (2551). หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค (พิมพ์ครั้งที่ 19). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

 

สุกัญญา  ตันธนวัฒน์. (2553). เศรษฐศาสตร์ทั่วไป = General Economics (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

 

 

 

งานวิจัย

รุ่งรวี วรกวิน. (2548). การวิเคราะห์ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่ออัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าใต้ดินของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร. (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศรีนคริน ทรวิโรฒ, คณะสังคมศาสตร์. คลิกเพื่อดูสารนิพนธ์ฉบับเต็ม

 

สุทธิพงษ์  สุภเจริญผล. (2557) การศึกษาอุปสงค์การโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล. (การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะเศรษฐศาสตร์, เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ. คลิกเพื่อดูบทคัดย่อ

-------------------------------------------------------------

เอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง
icon-view807
ผู้สร้าง : sutthiphong.s
วันที่สร้าง : 09.07.2562 เวลา 11:43 น.