imageslist
รู้ไว้เพราะเราใช้โซเซียล เป็นการประชาสัมพันธ์ใช้โซเซียลซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รฟม. จัดทำโดยแผนกความมั่นคงปลอดภัยและพัฒนาสารสนเทศ กองแผนงานและพัฒนาระบบสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ...
25.05.2564 เวลา 15:38 น.
icon-favorite0
icon-comment0
icon-view318
imageslist
สัญญาณบอกเหตุว่าคุณอาจเป็น OFFICE SYNDROME เป็นการนำเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับ OFFICE SYNDROME และแนวทางการแก้ไขอาการดังกล่าว...
18.11.2564 เวลา 17:33 น.
icon-favorite0
icon-comment0
icon-view355
imageslist
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมการนำเสนอผลงานการจัดการความรู้สู่การสร้างนวัตกรรม โครงการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 -11.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meetings...
05.08.2565 เวลา 14:16 น.
icon-favorite0
icon-comment0
icon-view86
imageslist
การใช้บัตรและเหรียญโดยสารชำระค่าโดยสารและค่าบริการจอดรถยนต์ตามที่ รฟม. กำหนด เช่น บัตรโดยสารประเภทต่าง ๆ เหรียญโดยสาร บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นต้น ...
24.02.2564 เวลา 14:40 น.
icon-favorite0
icon-comment0
icon-view384
imageslist
ประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายทรัพยากรบุคคล เรื่อง การค้ำประกันผู้ปฏิบัติงาน พนักงานตำแหน่งพนักงานการเงินและพนักงานขับรถยนต์...
16.07.2564 เวลา 14:44 น.
icon-favorite0
icon-view254
imageslist
Click Link เพื่ออ่าน >> https://drive.google.com/file/d/1OAzHZ3RJ3r13Sm146GmdQRz6KvHpKXND/view?usp=sharing
15.07.2564 เวลา 13:28 น.
icon-favorite0
icon-comment0
icon-view364
imageslist
ศรส.สสอ. ขอแนะนำช่องทางออนไลน์ที่ง่ายและสะดวกในการร้องเรียนและสอบถามข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงติดเชื้อโควิด 19 ท่านไม่ต้องออกจากบ้านก็สามารถแจ้งผ่านระบบออนไลน์ของ รฟม. ได้ ...
22.01.2564 เวลา 13:42 น.
icon-favorite0
icon-comment0
icon-view422
imageslist
วัฒนธรรมองค์กร รฟม. จะเข้มแข็งได้ ต้องอาศัยความร่วมมือของสมาชิกทุกคนในองค์กร มาช่วยกันเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง โดยการแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามค่านิยม MRTA ซึ่งสามารถจดจำได้ง่าย ๆ ดังนี้ "รอบรู้และสร้างสรรค์ เคารพให้เกียรติกัน มุ่งมั่นสามัคคี รับผิดชอบในหน้าที่ สร้างสิ่งดีเพื่อ รฟม." ...
03.03.2564 เวลา 14:36 น.
icon-favorite0
icon-comment0
icon-view485
imageslist
ระเบียบการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ. 2564
27.10.2564 เวลา 09:44 น.
icon-favorite0
icon-comment0
icon-view100
ข้อมูลทั้งหมด : 10 รายการ