imageslist
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญองค์ความรู้ ด้านการจัดการความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
29.06.2564 เวลา 10:38 น.
icon-favorite0
icon-view83
imageslist
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญองค์ความรู้ (KM Practitioner ) ปีงบประมาณ 2564 องค์ความรู้ องค์ความรู้ที่สอดคล้องกับองค์ความรู้หลักขององค์กรมากกว่า...
29.06.2564 เวลา 10:53 น.
icon-favorite0
icon-view102
imageslist
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญองค์ความรู้ ด้านการพัฒนาธุรกิจต่อเนื่อง (Practitioner
29.09.2563 เวลา 18:09 น.
icon-favorite0
icon-view212
imageslist
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญองค์ความรู้ ด้านการก่อสร้างและการเดินรถ (Practitioner
29.09.2563 เวลา 18:06 น.
icon-favorite0
icon-view276
imageslist
              รายชื่อผู้เชี่ยวชาญองค์ความรู้ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง   (Practitioner )
29.06.2564 เวลา 10:50 น.
icon-favorite0
icon-view71
imageslist
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญองค์ความรู้ ด้านการบริหาข้อมูลและเอกสาร (Practitioner
29.09.2563 เวลา 18:11 น.
icon-favorite0
icon-view229
imageslist
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญองค์ความรู้ ด้านการพัฒนาธุรกิจต่อเนื่อง (Practitioner
29.06.2564 เวลา 10:35 น.
icon-favorite0
icon-view86
imageslist
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญองค์ความรู้ ด้านการให้บริการรถไฟฟ้า (Practitioner ) ปีงบประมาณ
29.06.2564 เวลา 10:33 น.
icon-favorite0
icon-view100
imageslist
            รายชื่อผู้เชี่ยวชาญองค์ความรู้ ด้านการบริหารโครงการถไฟฟ้า   (Practitioner
29.09.2563 เวลา 17:05 น.
icon-favorite0
icon-view276
imageslist
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญองค์ความรู้ ด้านการให้บริการรถไฟฟ้า (Practitioner ) ปีงบประมาณ
29.09.2563 เวลา 18:07 น.
icon-favorite0
icon-view280
ข้อมูลทั้งหมด : 16 รายการ