imageslist
พฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2561 ซึ่งจากรายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2561 พบว่า คนไทยกว่า 2 ใน 3 ของประเทศ สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ และใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยต่อวันสูงถึง 10.05 ชั่วโมง นอกจากปริมาณการใช้งานที่เพิ่มสูงขึ้นแล้ว ปัญหาการถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคค...
09.12.2562 เวลา 13:37 น.
icon-favorite0
icon-comment0
icon-view449
imageslist
คำแนะนำสำหรับการปกป้ององค์กรจากมัลแวร์ (Malware) เป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการสร้างความตระหนักถึงความเสี่ยงจากไวรัส ประเภทมัลแวร์ เนื่องจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ๆ จากมัลแวร์ในปัจจุบัน มีการพัฒนาการฝังตัว แพร่กระจายและโจมตีอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทางระบบเครือข่าย ที่สามารถตรวจ...
27.05.2563 เวลา 15:04 น.
icon-favorite0
icon-comment0
icon-view719
imageslist
บทความส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง ลิขสิทธิ์บนโลกออนไลน์ ใช้อย่างไร ไม่ติดคุก ซึ่งเป็นข้อมูลความรู้ที่สอดคล้องกับองค์ความรู้หลักขององค์กรด้านการจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยกล่าวถึง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับใหม่ พ.ศ. 2558 ฉบับที่ 2 ที่รัฐบาลได้ทำการปรับแก้ไข เพื่อขยายความคุ้มครองลิขสิ...
20.12.2562 เวลา 09:28 น.
icon-favorite0
icon-comment0
icon-view482
ข้อมูลทั้งหมด : 3 รายการ