imageslist
บทความเรื่อง การศึกษาความเหมาะสมของโครงการรถไฟฟ้า เป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นของโครงการรถไฟฟ้าที่ใช้สำหรับใช้ขออนุมัติโครงการรถไฟฟ้าจะประกอบไปด้วยการศึกษาหลักอยู่ 8 หัวข้อ ได้แก่ 1) การศึกษาทบทวนประมาณการจำนวนผู้โดยสาร (Ridership Forecast) 2) การศึกษาวิเคราะห์ระบบขนส่ง...
27.08.2563 เวลา 16:02 น.
icon-favorite0
icon-comment0
icon-view698
imageslist
บทความเรื่อง ขั้นตอนการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า เป็นการเผยแพร่และอธิบายเกี่ยวกับ การพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจหลักของ รฟม. ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน โดยสรุปแล้ว การพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าในภาพรวมจะแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การจัดทำแผนแม่บทระบบข...
28.02.2563 เวลา 13:56 น.
icon-favorite0
icon-comment0
icon-view781
ข้อมูลทั้งหมด : 2 รายการ