imageslist
เปิดใจรับความแตกต่าง สร้างสัมพันธ์  สานประโยชน์สุข บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
24.07.2562 เวลา 15:49 น.
icon-favorite0
icon-comment0
icon-view47
imageslist
เนื่องจากปัจจุบัน รฟม. เปิดให้บริการรถไฟฟ้าจำนวน 2 สายคือ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
19.09.2562 เวลา 19:00 น.
icon-favorite0
icon-comment0
icon-view14
imageslist
- รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 - รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561 - CSR & CSV
19.09.2562 เวลา 19:39 น.
icon-favorite0
icon-comment0
icon-view15
imageslist
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ให้กระทำเพียงเท่าที่จำเป็นต้องใช้เพื่อการอันเป็นสาธารณูปโภค การป้องกันประเทศ
19.09.2562 เวลา 20:53 น.
icon-favorite0
icon-comment0
icon-view23
imageslist
- กองบริหารสินทรัพย์ (2557). คู่มือปฏิบัติงาน การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ของ รฟม.
19.09.2562 เวลา 21:00 น.
icon-favorite0
icon-comment0
icon-view16
imageslist
บทความส่งเสริมการเรียนรู้ ในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอ เรื่อง ปัจจัยแห่งความสำเร็จและสิ่งที่สะท้อนปัญหาอุปสรรคของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดย "องค์กรแห่งการเรียนรู้" เป็นเรื่องที่มีแนวทางหลากหลาย ขณะเดียวกันไม่ได้หมายความว่าเมื่อนำรูปแบบที่ประสบความสำเร็จไปใช้แล้วจะประสบความสำเร็จตามไปด้วย ทั้งนี้เ...
26.09.2562 เวลา 15:25 น.
icon-favorite0
icon-comment0
icon-view63
ข้อมูลทั้งหมด : 7 รายการ