imageslist
เนื่องจากในปัจจุบันการทางานในการกากับดูแลควบคุมงานการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีต่างๆ มีการทางานที่แบ่งหน้าที่ตามบุคคลแตกต่างกันออกไป เพื่อที่จะให้การทางานในแต่ละบุคคลให้มีแบบแผนปฎิบัติที่ถูกต้องตามขั้นตอนกระบวนการ จึงเกิดการจัดทาองค์ความรู้ขึ้น โดยเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่กระจัดกระจาย ในตัว...
19.09.2562 เวลา 18:51 น.
icon-favorite0
icon-comment0
icon-view156
imageslist
เอกสารนำเสนอการถ่ายทอดองค์ความรู้ ความแตกต่างของระบบรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล
19.09.2562 เวลา 20:53 น.
icon-favorite0
icon-comment0
icon-view163
imageslist
test
19.09.2562 เวลา 21:29 น.
icon-favorite0
icon-comment0
icon-view123
imageslist
ในปัจจุบันมีการออกแบบ และก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีต่างๆ เพิ่มขึ้น เพื่อสนับสนุนความเจริญเติบโตของเมือง...
19.09.2562 เวลา 18:56 น.
icon-favorite0
icon-comment0
icon-view118
imageslist
เอกสารนำเสนอการถ่ายทอดองค์ความรู้ “ระบบรถไฟฟ้า Monorail ตามข้อเสนองานระบบรถไฟฟ้าของผู้รับสัมปทาน
19.09.2562 เวลา 20:58 น.
icon-favorite0
icon-comment0
icon-view181
imageslist
1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (เพิ่มเติม) 2) พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
19.09.2562 เวลา 20:51 น.
icon-favorite0
icon-comment0
icon-view156
ข้อมูลทั้งหมด : 7 รายการ