imageslist
- เอกสารประกอบการบรรยายแก่หน่วยงานภายในและภายนอกของ ฝพค. - แผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล -...
19.09.2562 เวลา 19:42 น.
icon-favorite0
icon-comment0
icon-view152
imageslist
องค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารสัญญาโครงการรถไฟฟ้า : กระบวนการจัดทำร่างสัญญาสำหรับโครงการรถไฟฟ้า
19.09.2562 เวลา 20:57 น.
icon-favorite0
icon-comment0
icon-view155
imageslist
การพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าถือว่าเป็นภารกิจหลักของ รฟม. ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ซึ่งโดยสรุปแล้ว การพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าในภาพรวมจะแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การจัดทำแผนแม่บทระบบขนส่งทางราง (2) หน่วยงานรับโครงการจากแผนแม่บทฯ ไปดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ขอ...
19.09.2562 เวลา 19:46 น.
icon-favorite0
icon-comment0
icon-view155
imageslist
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน). (2561). มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย...
19.09.2562 เวลา 20:45 น.
icon-favorite0
icon-comment0
icon-view135
ข้อมูลทั้งหมด : 5 รายการ