imageslist
การใช้เครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรของ รฟม. เป็นองค์ความรู้ที่มุ่งเน้นแสดงให้เห็นถึงเครื่องมือ ซึ่งนำมาใช้ในการพัฒนาระบบการเรียนรู้ขององค์กร ทั้งในระดับบุคคล และระดับองค์กร ในการสร้างให้บุคลากรและองค์กร เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Development) อันจะนำไปสู...
30.07.2563 เวลา 13:19 น.
icon-favorite0
icon-comment0
icon-view655
imageslist
คำแนะนำสำหรับการปกป้ององค์กรจากมัลแวร์ (Malware) เป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการสร้างความตระหนักถึงความเสี่ยงจากไวรัส ประเภทมัลแวร์ เนื่องจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ๆ จากมัลแวร์ในปัจจุบัน มีการพัฒนาการฝังตัว แพร่กระจายและโจมตีอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทางระบบเครือข่าย ที่สามารถตรวจ...
27.05.2563 เวลา 15:04 น.
icon-favorite0
icon-comment0
icon-view502
imageslist
บทความส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง การขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลา
01.07.2563 เวลา 09:29 น.
icon-favorite0
icon-view853
imageslist
รฟม. ได้ดำเนินการทบทวนสมรรถนะขององค์กรและบุคลากร ได้แก่ สมรรถนะหลักขององค์กร (Corporate Core Competency) สมรรถนะหลักของบุคลากร (Core Competency) และสมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency) โดยมีรายละเอียดตามบทความ...
31.01.2563 เวลา 09:29 น.
icon-favorite0
icon-comment0
icon-view778
imageslist
12.07.2562 เวลา 07:59 น.
icon-favorite0
icon-view298
ข้อมูลทั้งหมด : 168 รายการ