รายชื่อผู้เชี่ยวชาญองค์ความรู้ ด้านการให้บริการรถไฟฟ้า (Practitioner ) ปีงบประมาณ 2564
             
องค์ความรู้ การให้บริการรถไฟฟ้า
คำนิยาม ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการรถไฟฟ้า ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับระบบจัดเก็บค่าโดยสารในการให้บริการรถไฟฟ้า การคัดเลือกสิ่งอานวยความสะดวกในการเดินทางในสถานี สิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทาง งานรักษาความปลอดภัย งานดับเพลิง งานกู้ภัย และแนวทางแก้ไขในการให้บริการรถไฟฟ้า
เอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง
icon-view243
ผู้สร้าง : Admin1
วันที่สร้าง : 29.06.2564 เวลา 10:33 น.
Most Viewed
icon-plus