องค์ความรู้ด้านการจัดการความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
คำนิยาม
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบด้วย ผู้ถูกเวนคืน ผู้อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียงการก่อสร้าง ส่วนราชการเจ้าของพื้นที่ ผู้โดยสาร ที่ปรึกษา พันธมิตรทางธุรกิจ และพนักงาน รฟม. รวมถึงทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ กรณีศึกษาในการเจรจากับผู้ถูกเวนคืนที่ดินในการสร้างรถไฟฟ้า กรณีศึกษาการพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียงการก่อสร้างและส่วนราชการเจ้าของพื้นที่ในการก่อสร้างรถไฟฟ้า รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กรด้านสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของบุคลากร รฟม. 
icon-view44
ผู้สร้าง : Sitpong.k
วันที่สร้าง : 13.06.2565 เวลา 09:21 น.
Most Viewed
icon-plus
Recommend
icon-plus