รายชื่อผู้เชี่ยวชาญองค์ความรู้ ด้านการจัดการความสัมพันธ์ผู้มีส่วนด้ส่วนเสีย     (Practitioner ) ปีงบประมาณ 2563    
             
องค์ความรู้ การจัดการความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คำนิยาม ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบด้วย ผู้ถูกเวนคืน ผู้อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียงการก่อสร้าง ส่วนราชการเจ้าของพื้นที่ ผู้โดยสาร ที่ปรึกษา พันธมิตรทางธุรกิจ และพนักงาน รฟม. รวมถึงทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ กรณีศึกษาในการเจรจากับผู้ถูกเวนคืนที่ดินในการสร้างรถไฟฟ้า กรณีศึกษาการพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียงการก่อสร้างและส่วนราชการเจ้าของพื้นที่ในการก่อสร้างรถไฟฟ้า รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กรด้านสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของบุคลากร รฟม.

 

เอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง
icon-view379
ผู้สร้าง : Admin1
วันที่สร้าง : 29.09.2563 เวลา 18:10 น.
Most Viewed
icon-plus