รายชื่อผู้เชี่ยวชาญองค์ความรู้ ด้านการบริหารโครงการถไฟฟ้า   (Practitioner ) ปีงบประมาณ 2563
             
องค์ความรู้ การบริหารโครงการรถไฟฟ้า
คำนิยาม ความรู้เกี่ยวกับการบริหารโครงการรถไฟฟ้าตั้งแต่ก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้าง ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และหลังดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ประกอบด้วยการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า รวมถึงการเขียนสัญญาโครงการและการก่อสร้าง การดำเนินการโครงการ และการส่งมอบและการตรวจรับโครงการ กระบวนการทำงาน อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการบริหารโครงการรถไฟฟ้าร่วมกันระหว่างฝ่ายงาน ที่เกี่ยวข้อง

 

เอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง
icon-view453
ผู้สร้าง : Admin1
วันที่สร้าง : 29.09.2563 เวลา 17:05 น.
Most Viewed
icon-plus