เอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง
icon-comment0
icon-view483
ผู้สร้าง : Pichaporn
วันที่สร้าง : 20.12.2562 เวลา 09:28 น.
Most Viewed
icon-plus
 • cover-image
  คำแนะนำสำหรับการปกป้ององค์กรจากมัลแวร์ (Malware)

  คำแนะนำสำหรับการปกป้ององค์กรจากมัลแวร์ (Malware) เป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการสร้างความตระหนักถึงความเสี่ยงจากไวรัส ประเภทมัลแวร์ เนื่องจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ๆ จากมัลแวร์ในปัจจุบัน มีการพัฒนาการฝังตัว แพร่กระจายและโจมตีอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทางระบบเครือข่าย ที่สามารถตรวจจับข้อมูล ควบคุมข้อมูลที่ผ่านเข้า-ออกภายในองค์กร และป้องกันมัลแวร์อาจไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตามต้องได้รับความร่วมมือในด้านพฤติกรรมของผู้ใช้งานด้วยจึงจะสามารถป้องกัน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  27.05.2020
 • cover-image
  พฤติกรรมเสี่ยงถูกขโมยข้อมูลบนโลกออนไลน์

  พฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2561 ซึ่งจากรายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2561 พบว่า คนไทยกว่า 2 ใน 3 ของประเทศ สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ และใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยต่อวันสูงถึง 10.05 ชั่วโมง นอกจากปริมาณการใช้งานที่เพิ่มสูงขึ้นแล้ว ปัญหาการถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลก็มีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตยังคงไม่ให้ความสำคัญและตระหนักในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่ควร อีกทั้งเมื่อพิจารณาตามกลุ่มประชากรแล้ว พบว่า พฤติกรรมสุ่มเสี่ยงต่อการถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลสูงสุด 3 อันดับแรกของคนในแต่ละกลุ่มประชากร ได้แก่ 1) Gen Z หรือ Generation Z 2) Gen Y หรือ Generation Y 3) Gen X หรือ Generation X และ 4) กลุ่ม Baby Boomer จะมีพฤติกรรมเสี่ยงซึ่งแตกต่างกัน

  09.12.2019