เอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง
icon-comment0
icon-view268
ผู้สร้าง : peeranat
วันที่สร้าง : 08.11.2562 เวลา 16:13 น.
Most Viewed
icon-plus
 • cover-image
  “นวัตกรรม ทำเป็นทีม”

  บทความส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง “นวัตกรรม ทำเป็นทีม” ซึ่งเป็นข้อมูลความรู้ที่สอดคล้องกับองค์ความรู้หลักขององค์กรด้านการจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยกล่าวถึงการวางแผนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรม ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของทีมงาน ในการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เกิดนวัตกรรม จึงจำเป็นอย่างที่ทุกคนในองค์กรต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพให้สามารถช่วยกันคิดค้น นำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยบทความครั้งนี้จะกล่าวถึงปัจจัยสำคัญ ที่จะช่วยให้ทีมงานประสบความสำเร็จในการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรม เพื่อสร้างความได้เปรียบให้กับองค์กรต่อไป โดยมีรายละเอียดของบทความตามเอกสารแนบ (เอกสารแนบ)

  20.11.2019
 • cover-image
  กระบวนการเตรียมความพร้อมบุคลากรขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารองค์กร (Succession Planning)

  กระบวนการเตรียมความพร้อมบุคลากรขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารองค์กร (Succession Planning)

  22.05.2020
 • cover-image
  กระบวนการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent Management)

  กระบวนการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent Management)

  22.05.2020