icon-comment0
icon-view929
ผู้สร้าง : peeranat
วันที่สร้าง : 28.02.2563 เวลา 13:56 น.
Most Viewed
icon-plus
  • cover-image
    การศึกษาความเหมาะสมของโครงการรถไฟฟ้า

    บทความเรื่อง การศึกษาความเหมาะสมของโครงการรถไฟฟ้า เป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นของโครงการรถไฟฟ้าที่ใช้สำหรับใช้ขออนุมัติโครงการรถไฟฟ้าจะประกอบไปด้วยการศึกษาหลักอยู่ 8 หัวข้อ ได้แก่ 1) การศึกษาทบทวนประมาณการจำนวนผู้โดยสาร (Ridership Forecast) 2) การศึกษาวิเคราะห์ระบบขนส่งมวลชนที่เหมาะสม 3) การศึกษาทบทวนความเหมาะสมด้านเทคนิค 4) การศึกษาทบทวนแผนการเดินรถ (System Operation Plan) 5) การศึกษาวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจและการเงิน 6) การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment) 7) การศึกษาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่สำคัญ และ 8) การศึกษาแนวทางดำเนินโครงการที่เหมาะสมสำหรับระบบรถไฟฟ้า โดยในแต่ละการศึกษาจะมีรายละเอียดความสำคัญแตกต่างกัน ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่ใช้ในการพิจารณาโครงการนั้น ๆ ว่ามีความเหมาะสมต่อการดำเนินงานและการลงทุนต่อไปหรือไม่

    27.08.2020