กรณีศึกษา : ปัญหา-อุปสรรค และวิธีการแก้ไข ในขั้นตอนการจัดเตรียมโครงสร้างชั่วคราวสำหรับเจาะเข็ม

ของวิธีการก่อสร้างสะพานโดยวิธีการก่อสร้างโครงสร้างยื่นแบบสมดุลสำหรับรถไฟฟ้า

 

เรื่อง กระบวนการขนส่งเครื่องจักรและวัสดุเข้า-ออก บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

 

ปัญหา - อุปสรรค : กระบวนการขนส่งเครื่องจักรและวัสดุเข้า-ออก บริเวณพื้นที่ก่อสร้างการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ใดๆก็ต้องมีการขนส่งเครื่องจักรและวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาที่มีการก่อสร้างและตลอดจนการก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยเฉพาะกลางแม่น้ำจึงมีความจำเป็นที่ต้องใช้เรือหรือแพ เพื่อใช้ในการขนส่งดังกล่าว หากไม่มีการจัดการที่ดีจะทำให้เกิดปัญหาได้ โดยมีผลกระทบโดยตรงด้านเวลาและต้นทุน

 

กรณีตัวอย่าง : ไม่สามารถขนส่งเครื่องจักรหรือวัสดุได้ เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำสูง โดยมีเส้นทางการลำเลียงที่มีสะพานข้ามแม่น้ำอยู่แล้ว ทำให้ระดับช่องว่างระหว่างท้องสะพานกับความสูงของเครื่องจักรไม่สอดคล้องกัน ส่งผลให้เครื่องจักรไม่สามารถลอดผ่านใต้สะพานได้ ต้องรอน้ำลด ซึ่งในฤดู   ที่มีปริมาณน้ำมาก  อาจทำให้ต้องรอจนหมดฤดูน้ำมาก ซึ่งจะใช้ระยะเวลาหลายเดือน ทำให้ไม่สามารถเริ่มก่อสร้างได้ และยังต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเช่า ดูแลและบำรุงรักษา เครื่องจักรขณะยังไม่ได้เริ่มใช้งานอีกด้วย ซึ่งแบบก่อสร้างได้ระบุค่าระดับน้ำไว้จริงแต่เป็นเพียงตัวเลขสมมุติเพื่อให้ผู้รับเหมาใช้ตัวเลขเดียวกันในการยื่นราคาตอนประมูลเท่านั้น

 

แนวทางแก้ไขปัญหา

1. ขอข้อมูลระดับน้ำจากกรมอุทกศาสตร์ ในแต่ละช่วงเวลาของปีที่ผ่านๆมา จะทำให้รู้ระดับความสูงของน้ำสูงสุดว่าอยู่ที่ระดับใด และสามารถไปวางแผนการขนส่งและการก่อสร้างได้ (ช่วงที่ระดับต่ำ)

2. เส้นทางลำเลียง ขนส่งเครื่องจักรและวัสดุว่า มีสะพานหรืออุปสรรคใดที่กีดขวางอยู่ และมีความสูงเท่าไรเพื่อให้สามารถวางแผนให้สอดคล้องกับระดับน้ำได้

3. สำรวจแนวทางขนส่งทางอื่น เช่น ขอเช่าที่ดินเอกชนเพื่อผ่านเป็นทางเข้า-ออก ไปยังริมแม่น้ำที่จะก่อสร้าง แล้วใช้วิธีลำเลียงขนส่งทางบกแทน ซึ่งงานในโครงการฯใช้วิธีการนี้ในการแก้ไขปัญหา

icon-comment0
icon-view309
ผู้สร้าง : Admin1
วันที่สร้าง : 25.11.2563 เวลา 16:05 น.
Most Viewed
icon-plus