เอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง
icon-comment0
icon-view36
ผู้สร้าง : Admin1
วันที่สร้าง : 19.09.2562 เวลา 20:45 น.
Most Viewed
icon-plus
 • cover-image
  ปัจจัยแห่งความสำเร็จและสิ่งที่สะท้อนปัญหาอุปสรรคของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

  บทความส่งเสริมการเรียนรู้ ในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอ เรื่อง ปัจจัยแห่งความสำเร็จและสิ่งที่สะท้อนปัญหาอุปสรรคของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดย "องค์กรแห่งการเรียนรู้" เป็นเรื่องที่มีแนวทางหลากหลาย ขณะเดียวกันไม่ได้หมายความว่าเมื่อนำรูปแบบที่ประสบความสำเร็จไปใช้แล้วจะประสบความสำเร็จตามไปด้วย ทั้งนี้เพราะมีปัจจัยแวดล้อมที่จับต้องไม่ได้หลายประการที่แตกต่างกันต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ ประเด็นสำคัญคือต้องทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดระหว่างบุคลากรจนมีการต่อยอดและสร้างสรรค์นำไปสู่แนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดขององค์กร ซึ่งในบทความนี้จะพูดถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จและสิ่งที่สะท้อนปัญหาอุปสรรคของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 4 ประการ

  26.09.2019
 • cover-image
  การจัดการความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

  เปิดใจรับความแตกต่าง สร้างสัมพันธ์  สานประโยชน์สุข บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

  24.07.2019
 • cover-image
  องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ภายนอกองค์กร

  - รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 - รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561 - CSR & CSV

  19.09.2019