icon-comment0
icon-view59
ผู้สร้าง : Admin1
วันที่สร้าง : 16.11.2563 เวลา 14:43 น.
Related
icon-link
 • cover-image
  การจัดการข้อร้องเรียน

  การจัดการข้อร้องเรียน มีการดำเนินการที่สำคัญ 3 ประการ ได้แก่ ขั้นตอนการเตรียมพร้อมก่อนแจ้งข้อร้องเรียน ช่องทางการร้องเรียน และกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการประชาชน

  05.10.2020
 • cover-image
  การจัดการข้อร้องเรียน

  การจัดการข้อร้องเรียน มีการดำเนินการที่สำคัญ 3 ประการ ได้แก่ ขั้นตอนการเตรียมพร้อมก่อนแจ้งข้อร้องเรียน ช่องทางการร้องเรียน และกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการประชาชน

  05.10.2020
Recommend
icon-plus