• นโยบายการจัดการความรู้
 • การศึกษาความเหมาะสมของโครงการรถไฟฟ้า
 • การใช้เครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร ของ รฟม.
 • ความรู้เรื่อง การขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลา
 • คำแนะนำสำหรับการปกป้ององค์กรจากมัลแวร์ (Malware)
 • องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ภายนอกองค์กร
 • การประเมินความเสี่ยงในขั้นตอน
 • ขั้นตอนการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า
 • สมรรถนะขององค์กรและบุคลากร (รายการใหม่)
 • ลิขสิทธิ์บนโลกออนไลน์ ใช้อย่างไร ไม่ติดคุก
 • พฤติกรรมเสี่ยงถูกขโมยข้อมูลบนโลกออนไลน์
 • วัฒนธรรมนวัตกรรม
 • โอกาสจากการเรียนรู้ผ่านช่องทางการเรียนรู้ใหม่ ๆ (Online Learning Platform) ในยุคดิจิทัล
 • เครื่องมือการจัดการความรู้ (KM Tools) กับกระบวนการจัดการความรู้ รฟม.
 • KM Tools เครื่องมือการจัดการความรู้
 • ช่องทางการสื่อสารการจัดการความรู้ รฟม.
 • “นวัตกรรม ทำเป็นทีม”
 • ปัจจัยแห่งความสำเร็จและสิ่งที่สะท้อนปัญหาอุปสรรคของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 • แบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ ศูนย์กลางองค์ความรู้ รฟม. (KM Website) ประจำปี 2562
 • Banner Slide1
 • Banner Slide3
 • Banner Slide4
แนะนำ

วิธีเก็บเงินเก็บทองที่จะนำเสนอนี้นอกจากมีความสนุกสนาน หรือบางคนอาจอุทานออกมาว่า “ทำไปได้” ยังมีความท้าทายติดปลายนวมอีกด้วย

บทความเรื่อง การศึกษาความเหมาะสมของโครงการรถไฟฟ้า เป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นของโครงการรถไฟฟ้าที่ใช้สำหรับใช้ขออนุมัติโครงการรถไฟฟ้าจะประกอบไปด้วยการศึกษาหลักอยู่ 8 หัวข้อ ได้แก่ 1) การศึกษาทบทวนประมาณการจำนวนผู้โดยสาร (Ridership Forecast) 2) การศึกษาวิเคราะห์ระบบขนส่งมวลชนที่เหมาะสม 3) การศึกษาทบทวนความเหมาะสมด้านเทคนิค 4) การศึกษาทบทวนแผนการเดินรถ (System Operation Plan) 5) การศึกษาวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจและการเงิน 6) การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment) 7) การศึกษาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่สำคัญ และ 8) การศึกษาแนวทางดำเนินโครงการที่เหมาะสมสำหรับระบบรถไฟฟ้า โดยในแต่ละการศึกษาจะมีรายละเอียดความสำคัญแตกต่างกัน ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่ใช้ในการพิจารณาโครงการนั้น ๆ ว่ามีความเหมาะสมต่อการดำเนินงานและการลงทุนต่อไปหรือไม่

ฝทบ. ร่วมกับ ฝทท. ดำเนินการจัดให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “MRTA Disruption กับวิถีปกติใหม่” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรเรียนรู้และเข้าใจการใช้ชีวิตในการทำงาน ยุควิถีปกติใหม่ กลุ่มเป้าหมายเป็นพนักงานที่สนใจทุกสังกัดฝ่าย/สำนัก

thumb_news
การจัดการข้อร้องเรียน

การจัดการข้อร้องเรียน มีการดำเนินการที่สำคัญ 3 ประการ ได้แก่ ขั้นตอนการเตรียมพร้อมก่อนแจ้งข้อร้องเรียน ช่องทางการร้องเรียน และกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการประชาชน

icon-calendar05.10.2563 เวลา 11:23 น.
thumb_news
การเผยแพร่องค์ความรู้การสร้าง Best Practice ในการปรับปรุงทบทวนกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน ปีงบประมาณ 2561

การเผยแพร่องค์ความรู้การสร้าง Best Practice ในการปรับปรุงทบทวนกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน ปีงบประมาณ 2561

icon-calendar07.06.2562 เวลา 16:19 น.
thumb_news
แผนพัฒนาองค์กร รฟม.

icon-calendar10.07.2562 เวลา 04:14 น.

บทความ

01 2020

การใช้เครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรของ รฟม. เ...

 • icon-view 178
 • icon-favorite 0
 • icon-comment 0
02 2020

องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (...

 • icon-view 310
 • icon-favorite 0
 • icon-comment 0
04 2020

ในปีงบประมาณ 2561-2562 รฟม. ได้ดำเนินการทบทวนสมรรถนะขององค์ก...

 • icon-view 348
 • icon-favorite 0
 

E - LEARNING

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์

box-square

คลิปวิดีโอ

07.10.2020
 • icon-view14
 • icon-favorite0
 • icon-comment0

การสื่อสารวิสัยทัศน์ นโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายด้านการจัดการความรู้

13.08.2020
 • icon-view40
 • icon-favorite0
 • icon-comment0

น้องทันใจพาชม อุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินสถานีคลองบ้านม้า ของรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ

11.08.2020
 • icon-view36
 • icon-favorite0
 • icon-comment0

ระบบรถไฟฟ้าโมโนเรล โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง เป็นระบบขนส่งมวลชนประเภทรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Straddle Monorail) มีลักษณะเป็นโครงสร้างยกระดับตลอดแนวเส้นทาง มีระยะทางทั้งสิ้น 30.4 กิโลเมตรรวม 23 สถานี มีจุดประสงค์เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างสายสีน้ำเงินที่สถานีรัชดา (สถานีลาดพร้าวของสายสีน้ำเงิน) กับระบบขนส่งมวลชน 4 สาย คือ สายสีเทาของกรุงเทพ สายสีส้มบริเวณทางแยกลำสาลี รถไฟเชื่อมต่อท่าอากาศยาน (Airport Rail Link) บริเวณทางแยกต่างระดับพระราม 9 และสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ที่สถานีสำโรง

08.07.2020
 • icon-view73
 • icon-favorite0
 • icon-comment0

กองพัฒนาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ดำเนินการจัดทำนโยบายด้านการจัดการความรู้ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานการบริหารจัดการความรู้ ซึ่ง ผวก.ได้ลงนามประกาศนโยบาย km เมื่อวันที่ 28 พ.ค.2563

การสื่อสารวิสัยทัศน์ นโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายด้านการจัดการความรู้
น้องทันใจพาชม อุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินสถานีคลองบ้านม้า ของรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ
ระบบรถไฟฟ้าโมโนเรล
นโยบายด้านการจัดการความรู้ รฟม.
ดาวน์โหลด
download-icon
banner_link
banner_link
banner_link
banner_link
banner_link
banner_link
banner_link