เครื่องมือ AAR หมายถึงอะไร

เครื่องมือ AAR  หมายถึงอะไร   แล้วนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร 

 

jirat
23.06.2021 at 15:04
IP : 192.168.12.250
icon-coment1 Comment
Comment 1

      การทบทวนหลังปฎิบัติงาน (After Action Review : AAR) หมายถึง เครื่องมือที่นำมาใช้ในกระบวนการทำงาน เพื่อทบทวนวิธีการทำงานทั้งด้านความสำเร็จและปัญหาที่เกิดขึ้น หรือการสรุปบทเรียน วิธีปฏิบัติที่ดี  เป็นการทบทวนเพื่อร่วมกันสะท้อน และทบทวนกระบวนการต่าง ๆ นำบทเรียนที่ได้จากความสำเร็จและปัญหาที่เกิดขึ้น มาจัดทำและพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น โดยมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน

Admin1
24.06.2021 at 08:23
IP : 192.168.12.250
Last update : 24.06.2021 at 08:23
icon-commentPost comment

*** Please log in to post comments ***