การถ่ายทอดองค์ความรู้ พนักงานระดับ 11 จะต้องถ่ายทอดและสรุปองค์ความรู้แล้วเสร็จภายในวันที่เท่าไหร่

การถ่ายทอดองค์ความรู้ พนักงานระดับ 11  จะต้องถ่ายทอดและสรุปองค์ความรู้แล้วเสร็จภายในวันที่เท่าไหร่  

 

jirat
23.06.2021 at 15:02
IP : 192.168.12.250
icon-coment0 Comment

*** Please log in to post comments ***