ขั้นตอนการดำเนินงาน การออกแบบเครื่องมือการคัดเลือกทีมขับเคลื่อนการจัดการความรู้ รฟม. ประกอบด้วยเนื้อหา ได้แก่

- ทำไมองค์กรต้องมีทีมขับเคลื่อนการจัดการความรู้
- บทบาทหน้าที่ของทีมขับเคลื่อนการจัดการความรู้
- แนวทางการดำเนินงานการบริหารจัดการทีมขับเคลื่อนการจัดการความรู้
 
 
 
 
icon-comment0
icon-view438
Creator : Admin1
Create date : 15.08.2021 at 16:07
Related
icon-link
Recommend
icon-plus