ทีมขับเคลื่อนการจัดการความรู้ รฟม. KM MRTA FACILITATOR

ประกอบด้วยผู้แทนทุกสังกัดฝ่าย/สำนัก/สำนักงาน หน่วยงานละ 2 คน รวมทั้งหมด 44 คน เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้แทนทีมขับเคลื่อนการจัดการความรู้ รฟม. มีหน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุน สื่อสารด้านการจัดการความรู้. ให้แก่บุคลากรในสังกัด ของตนเอง   ผู้แทนที่ได้รับการคัดเลือกและเป็นที่ยอมรับจากผู้บริหารและพนักงานในสายงาน โดยมีการใช้เครื่องมือ Social Network Analysis เป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือก 
icon-comment0
icon-view522
Creator : Admin1
Create date : 15.08.2021 at 15:57
Related
icon-link
Recommend
icon-plus