***Note :: You can only download files that display the download icon.   icon-download
   • KM00562-01-03 ความรู้ด้านเทคนิควิธีรับมือและจัดการข้อร้องเรียนงานก่อสร้างรถไฟฟ้ายุค Social Media 4.0
   • KM00562-01-02 ความรู้ด้านการจัดการข้อมูลเอกสารและงานสารบรรณ
   • KM00562-01-01 ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมด้านตวามรับผิดชอบต่อสังคม CSR ภายนอกองค์กร
   • KM00562-02-03 ระบบการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
   • KM00562-02-02 ความรู้ด้านการตรวจสอบการบริหารการเงินและรายการทางบัญชี
   • KM00562-02-01ขั้นตอนการจัดทำแบบรายงานการสังเกตการณ์ตรวจสอบภาคสนาม
   • KM00562-03-01 ความรู้เกี่ยวกับสัญญาสัมปทาน ข้อกำหนดทางธุรกิจ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   • KM00562-05-03 ความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาการ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
   • KM00562-05-02 การประมวลผลการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงองค์กร
   • KM00562-05-01 การกำหนดตัวชี้วัดและการประเมินผล
   • KM00562-06-01 ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในความรับผิดชอบของ รฟม
   • KM00562-06-03 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้า ในความรับผิดชอบของ รฟม.
   • KM00562-06-02 ขั้นตอนการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า
   • KM00562-07-03 การควบคุมและการสอบทานสิทธิ์การเข้าถึงระบบสารสนเทศของ รฟม.
   • KM00562-07-01 การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ รฟม.
   • KM00562-07-02 คำแนะนำสำหรับการปกป้ององค์กรจากมัลแวร์
   • KM00562-08-01 ความรู้เกี่ยวกับแหล่งเงินสำหรับการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆของรฟม
   • KM00562-08-05 หลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายเงินค่าทดแทนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562
   • KM00562-08-04 การเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้รายได้ TFRS 15
   • KM00562-08-02 กฎหมายและระเบียบการเงิน
   • KM00562-08-03 ความรู้เรื่องการตรวจสอบการรายงานความก้าวหน้าของที่ปรึกษาบริหารโครงการ
   • KM00562-09-02 องค์ความรู้ด้านการจัดหาผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์
   • KM00562-09-04 ความรู้ด้านการบริหารอาคารและลานจอดรถ
   • KM00562-09-03 องค์ความรู้ในสัญญาสัมปทาน (พัฒนาเชิงพาณิชย์)
   • KM00562-09-01 การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ของ รฟม กรณีระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี (เช่าชั่วคราว)
   • KM00562-10-01ความรู้ในงานพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเชื่อมต่อการเดินทาง
   • KM00562-10-02 ความรู้ด้านการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้าง
   • KM00562-11-03 ความรู้เกี่ยวกับงานประเมินราคากลางงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า
   • KM00562-11-01 ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบควบคุมระบบการติดตั้งระบบเครื่องกล
   • KM00562-11-02 การออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสาหรับทุกคน(Universal Design) ในสถานีรถไฟฟ้า
   • KM00562-12-01 คู่มือการคิดมูลค่าของงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าของรฟม
   • KM00562-13-01 การจัดทำ Value Engineering งานก่อสร้างโครงการทางวิ่งรถไฟฟ้ายกระดับ สายสีเขียว หมอชิต สะพานใหม่ คูคต สัญญา2
   • KM00562-13-03 การจัดทำ Value Engineering สายสีเขียว หมอชิต สะพานใหม่ คูคต (ศูนย์ซ่อมบำรงและอาคารจอดรถ)
   • KM00562-13-02 การจัดทำ Value Engineering โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต สัญญา1
   • KM00562-14-02 ความรู้เรื่อง ความแตกต่างระหว่างระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยวสายสีเหลืองและสีชมพูกับรถไฟฟ้ารางหนักสายสีน้ำเงินและสายสีม่วง
   • KM00562-14-01 องค์ความรู้ด้านงานระบบรถไฟฟ้า เรื่อง ความแตกต่างของระบบรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล และสายฉลองรัชธรรม
   • KM00562-15-03 งานบำรุงรักษางานโครงสร้างงานโยธาและงานระบบก่อนส่งมอบให้ผู้รับสัมปทานฯ
   • KM00562-15-02 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบันไดเลื่อนและการใช้งานอย่างปลอดภัย
   • KM00562-15-01 ความรู้ด้านตรวจประเมินการปฏิบัติงานของ BEM
   • KM00562-16-01 การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า และแถวประชิด
   • KM00562-17-01 องค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารสัญญาโครงการรถไฟฟ้า กระบวนการจัดทาร่างสัญญาสาหรับโครงการรถไฟฟ้า
   • KM00562-18-01 การเสนอตราพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน โครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ ของ รฟม.
   • KM00562-18-02 สาระสาคัญของ พรบ. ว่าด้วยการเวนคืนฯ พ.ศ. 2562
   • KM00562-19-01 ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการรถไฟฟ้า
   • KM00562-19-04 ความรู้ด้านการบริหารงานอาคารสถานที่สำนักงาน รฟม.
   • KM00562-19-03 องค์ความรู้ด้านการจัดการยานพาหนะ เรื่องระเบียบปฏิบัติงานด้านยานพาหนะ
   • KM00562-19-02 เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุทั่วไป
   • KM00562-20-02 ความรู้เรื่องการขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลา
   • KM00562-20-01 ความรู้เกี่ยวกับการลา
   • KM00562-21-01 ความรู้ด้านการประเมินความเสี่ยงในขั้นตอนการทำงาน
   • KM00563-01-03 องค์ความรู้ด้านการขออนุมัติและจัดทำระเบียบวาระการประชุมเสนอคณะกรรมการ รฟม.
   • KM00563-01-02 ความรู้ในการลงข้อมูลลงในระบบเผยแพร่เอกสารสำหรับการประชุม (E-document)
   • KM00563-01-01 ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน กระบวนการ และการประสานงานในการจัดส่งเอกสาร
   • KM00563-02-04 ความรู้เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางราชการและสาระสำคัญมาตรา 7 และมาตรา 9
   • KM00563-02-03 ความรู้เกี่ยวกับการจัตทำอินโฟกราฟฟิคและสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านแอปพลิเคชั่น CANVA
   • KM00563-02-02 องค์ความรู้ต้นการสร้างระบบติดดามเรืองร้องเรียนด้วย โปรแกรม google sheets
   • KM00563-02-01 ทักษะการประสานงานสำหรับการจัดกิจกรรมองค์กร
   • KM00563-03-03 ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง
   • KM00563-03-02 ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการแก้ต่างคดีปกครอง
   • KM00563-03-01 ความรู้ด้านการจัดทำร่างข้อบังคับ
   • KM00563-04-02 องค์ความรู้การอนุมัติการพัฒนาเชิงพาณิชย์ ตามสัญญาสัมปทาน
   • KM00563-04-01 การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562
   • KM00563-05-03 การตรวจสอบการบริหารจัดการระบบงานอาคารและลานจอดรถ ของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง)
   • KM00563-05-02 ความรู้ในการตรวจสอบรายงานทางการเงินและบัญชี
   • KM00563-05-01 กระบวนการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
   • KM00563-06-03 องค์ความรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
   • KM00563-06-02 องค์ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัดและการประเมินผล
   • KM00563-06-01 ความรู้เกี่ยวกับการหาความคิดเห็นของผู้บริหารเพื่อใช้เป็นข้อมูลนำเข้าในการทบทวน/ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
   • KM00563-07-03 ความรู้ด้านการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ (Monitor) ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
   • KM00563-07-02 ความรู้ด้านการศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นของโครงการรถไฟฟ้า
   • KM00563-07-01 ความรู้ด้านการวิเคราะห์เศรษฐกิจและการเงิน
   • KM00563-08-03 การบริหารโครงการสำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ
   • KM00563-08-02 ความรู้ด้านการปฏิบัติงานจากภายนอกองค์กร (Work from Home)
   • KM00563-08-01 การทบทวน/ปรับปรุงแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)
   • KM00563-09-05 ความรู้เกี่ยวกับการตรวจจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
   • KM00563-09-04 ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในวิธีปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 TFRS 16 เรื่อง สัญญาเช่า
   • KM00563-09-03 ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณประจำปี
   • KM00563-09-02 กฎหมายและระเบียบการเงิน
   • KM00563-09-01 ความรู้เกี่ยวกับการบริหารเงินกู้และการชำระหนี้เงินกู้สำหรับการดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆของ รฟม.
   • KM00563-10-03 องค์ความรู้ด้านการพัฒนาระบบบัตรโดยสาร
   • KM00563-10-02 ความรู้ด้านเกี่ยวกับสัญญาสัมปทาน ข้อกำหนดทางธุรกิจ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   • KM00563-10-01 การปรับอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า : กรณีรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
   • KM00563-11-03 ความรู้กี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างในเขตปลอดภัยระบบรถไฟฟ้า
   • KM00563-11-02 แนวความคิดการออกแบบ สถานีวัดมังกร, สถานีสามยอด, สถานีสนามไชย และสถานีอิสรภาพ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย
   • KM00563-11-01 การใช้งานลิฟท์อย่างปลอดภัย
   • KM00563-12-04 การจัดเตรียมเอกสารประกอบ การเบิกจ่ายค่าจ้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าให้แก่ผู้รับจ้าง
   • KM00563-12-03 การศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุของข้อบกพร่อง กรณีศึกษาโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงท่าพระ-หลักสอง สัญญาที่ 4
   • KM00563-12-02 ความรู้ด้านการติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า รฟม.
   • KM00563-12-01 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน
   • KM00564-13-03 งานติดตั้งโครงสร้างทางวิ่ง Steel Guideway Beam
   • KM00563-13-04 ความรู้ด้านการบริหารเอกสารงานโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า
   • KM00563-13-03 ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคและขั้นตอนการก่อสร้าง การปิดสัญญาการก่อสร้างสำหรับสัญญารูปแบบ Design-Bid-Build
   • KM00563-13-02 ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคและขั้นตอนการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดแยกรัชโยธิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต สัญญาที่1
   • KM00563-13-01 ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคและขั้นตอนการก่อสร้าง ในส่วนของงานปรับปรุงฐานรากของโครงสร้างเดิม กรณีโครงสร้างเสาทางยกระดับ
   • KM00563-14-05 องค์ความรู้ด้านขั้นตอนการศึกษาพัฒนาพื้นที่ลักษณะ TOD
   • KM00563-14-04 การเผยแพร่สื่อผ่านระบบจอประชาสัมพันธ์ (PIDS: Passenger Information Display System) โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
   • KM00563-14-03 องค์ความรู้การใช้ Application กับงานบริหารอาคารจอดรถของ รฟม
   • KM00563-14-02 องค์ความรู้ด้านขั้นตอนการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาการให้เช่าและ/หรือเช่าบริหารพื้นที่ตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าโดยวิธีตกลงราคา
   • KM00563-14-01 ความรู้เรื่องการบริหารจัดการสัญญาการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ของ รฟม.
   • KM00563-15-02 องค์ความรู้ เรื่อง การศึกษาทางเลือกรูปแบบของระบบรถไฟฟ้า และการออกแบบงานระบบรถไฟฟ้าโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเขียงใหม่สายสีแดง
   • KM00563-15-01 ปัญหาการตำเนินงานโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ช่วงหัวลำโพง-บางแค และบางซื่อ - เตาปูน-ท่าพระ
   • KM00563-16-02 องค์ความรู้เรื่องกระบวนการทำความสะอาดระบบปรับอากาศภายในรถไฟฟ้า
   • KM00563-16-01 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบันไดเลื่อนและการใช้งานอย่างปลอดภัย
   • วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ หัวข้อ การตอบสนองเหตุการณ์ กรณีเหตุก่อการร้ายกราดยิง (Active Shooter) ในระบบรถไฟฟ้า”
   • KM00563-17-03 การให้ความช่วยเหลือผู้ที่บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยขณะอยู่ในสถานีหรือขบวนรถไฟฟ้า
   • KM00563-17-02 แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานกู้ภัยและรักษาเขตทางประจำจุดตรวจตามมาตรการรองรับสถานการณ์กรณีการแพร่ระบาดเชื่อไวรัส covid-19
   • KM00563-17-01 การฝึกสุนัขเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้น
   • KM00563-18-05 การจัดเก็บรักษาและให้บริการยืมโฉนดที่ดิน
   • KM00563-18-04 ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจสิ่งปลูกสร้างและไม้ยืนต้น
   • KM00563-18-03 องค์ความรู้ด้านการกำหนดราคาอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้นๆ และเงินค่าทดแทน
   • KM00563-18-02 การเสนอตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน
   • KM00563-18-01 องค์ความรู้เกี่ยวกับการสอบสวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติว่าตัวยการเวนคืน และการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์สิน พ.ศ. 2562
   • KM00563-19-05 การตรวจรับมอบบัญชีทรัพย์สินงานโยธาโครงการรถไฟฟ้า
   • KM00563-19-04 ความรู้เกี่ยวกับงานบริหารพัสดุทั่วไปสำหรับการจำหน่ายพัสดุ
   • KM00563-19-03 องค์ความรู้การซื้อหรือจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
   • KM00563-19-02 องค์ความรู้ด้านการจัดการยานพาหนะ เรื่องระเบียบปฏิบัติงานด้านยานพาหนะ
   • KM00563-19-01 การบริหารงานอาคารสถานที่สำนักงาน รฟม.
   • KM00563-20-04 ความรู้เรื่องเครื่องมือการจัดการความรู้ (KM Tools)
   • KM00563-20-03 การใช้เครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร ของ รฟม.
   • KM00563-20-02 ความรู้เรื่องการวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   • KM00563-20-01 องค์ความรู้ด้านการประเมินผลบุคลากร ตามระเบียบ รฟม. ว่าด้วยการขึ้นค่าจ้างพนักงานประจำปีฯ พ.ศ. 2562
   • KM00563-21-01 ความรู้เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ covid-19 ในอาคารสำนักงาน รฟม
   • KM00563-22-01 การสร้างนวัตกรรมในองค์กร
   • KM00565-01-02 การจัดทำข้อมูลลงในระบบเผยแพร่เอกสารสำหรับการประชุม (E-document)
   • KM00564-01-03 การขออนุมัติและจัดทำระเบียบวาระการประชุมเสนอคณะกรรมการ รฟม.
   • KM00564-01-02 การจัดทำข้อมูลลงในระบบเผยแพร่เอกสารสำหรับการประชุม (E-document)
   • KM00564-01-01 องค์ความรู้เกี่ยวกับการประสานงานการออกเลขหนังสือภายนอก รฟม. และการสร้างหนังสือเพื่อส่งเรื่องในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนึกส์
   • KM00564-02-04 ความรู้เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางราชการและสาระสำคัญมาตรา 7 และมาตรา 9 ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
   • KM00564-02-03 สร้างระบบติดดามเรืองร้องเรียนด้วยโปรแกรม google sheets
   • KM00564-02-02 ความรู้เกี่ยวกับการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ วีดิทัศน์ ผ่านโปรแกรม KineMaster
   • KM00564-02-01 กระบวนการจัดทำรายงานความยั่งยืน (GRI)
   • KM00564-03-03 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   • KM00564-03-02 ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการแก้ต่างคดีปกครอง
   • KM00564-03-01 ความรู้ด้านการจัดทำร่างระเบียบ
   • KM00564-04-03 องค์ความรู้เกี่ยวกับประเภทการพัฒนาเชิงพาณิชย์ภายในสถานีรถไฟฟ้า
   • KM00564-04-02 การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 และ สาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
   • KM00564-04-01 องค์ความรู้ต้านการบริหารโครงการรถไฟฟ้า : แผนผังพันธกิจหลังจากการออกหนังสือการรับรองการ แล้วเสร็จของงาน (Taking-Over Certificate)
   • KM00564-05-03 ความรู้ด้านการตรวจสอบการบริหารจัดการระบบงานอาคารและลานจอดรถ ของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง)
   • KM00564-05-02 ความรู้ในการตรวจสอบรายงานทางการเงินและบัญชี
   • KM00564-05-01 การขออนุมัติทำการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ
   • KM00564-06-03 ความรู้ด้านการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้
   • KM00564-06-02 องค์ความรู้เเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์กร การดำเนินงานและการติดตามรายงานผลการดำเนินงาน และการคาดการณ์ผลการดำเนินงาน
   • KM00564-06-01 การได้มาซึ่งข้อมูลที่มีคุณภาพสำหรับการทบทวน/ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
   • KM00564-07-01 องค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์และคาดการณ์ปริมาณผู้โดยสาร
   • KM00564-07-03 การเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน Monitor) ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
   • KM00564-07-02 องค์ความรู้ด้านงานศึกษาและกำหนดแนวเส้นทางของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
   • KM00564-08-03 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการขอแก้ไขปรับปรุงระบบสารสนเทศ
   • KM00564-08-02 ความรู้ด้านการปฏิบัติงานจากภายนอกองค์กร (Work from Home) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2
   • KM00564-08-01 การบริหารจัดการ กำกับดูแล และเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ
   • KM00564-09-05 หลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายเงินค่าทดแทน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการ ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562
   • KM00564-09-04 กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงินฉบับ พ.ศ. 2563
   • KM00564-09-03 การควบคุมตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณภายใน รฟม.
   • KM00564-09-02 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบการเงิน
   • KM00564-09-01 การก่อหนี้และการบริหารหนี้ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
   • KM00564-10-03 ความรู้เรื่องกฎหมายที่จำเป็นสำหรับการบริหารจัดการและประกอบธุรกิจการให้บริการระบบบัตรโดยสาร
   • KM00564-10-02 ความรู้เกี่ยวกับสัญญาสัมปทาน ข้อกำหนดทางธุรกิจ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   • KM00564-10-01 องค์ความรู้เกี่ยวกับบัตรโดยสารพนักงาน รฟม.
   • KM00564-11-03 ความรู้เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างในเขตปลอดภัยระบบรถไฟฟ้า
   • KM00564-11-02 ความรู้เรื่องแนวความคิดการออกแบบ สถานีวัดพระราม 9 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)
   • KM00564-11-01 ความรู้ด้านมาตรฐานลิฟท์สำหรับพนักงานดับเพลิง (Firefighters Lift)
   • KM00564-12-04 การจัดเตรียมและบริหารเอกสารสำหรับประเมินผลการปฏิบัติงานของทีปรึกษาบริหารโครงการและควบคุม การก่อสร้างงานโยธา 2 (PMCSC2)
   • KM00564-12-03 การศึกษาวิธีการวางแผนแบบทำงานซ้ำสำหรับการก่อสร้างระบบรางใต้ดิน
   • KM00564-12-02 คู่มือการดำเนินการปิดสัญญาการก่อสร้างงานโยธา ในสัญญารูปแบบ Detailed Design โครงการรถไฟฟ้า ของ รฟม.
   • KM00564-12-01 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน โดยวิธีหลังคาท่อเหล็ก (Pipe Roof)
   • KM00564-13-05 ความรู้ด้านการบริหารข้อมูลและเอกสาร ขั้นตอนการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าให้เป็นระบบ
   • KM00564-13-04 การจัดทำ Value Engineering สำหรับปรับปรุงสานจอดรถ บริเวณอาคารจอดแล้วจร
   • KM00564-13-02 การบริหารสัญญาก่อสร้าง สำหรับสัญญาจ้างออกแบบควบคู่การก่อสร้าง (Design and Built) ในส่วนของขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าจ้างงานประจำเดือน
   • KM00564-13-01 การบริหารสัญญาที่ปรึกษาจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้าง
   • KM00564-14-05 กระบวนการอนุญาตให้เชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าทางเดินคนโดยสาร หรือ ทางเข้าออกสถานีรถไฟฟ้า กับอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น
   • KM00564-14-04 ความรู้ด้านการให้บริการที่จอดรถอัติโนมัติ (Robot Parking)
   • KM00564-14-03 ความรู้ด้านการเผยแพร่สื่อผ่านระบบจอประชาสัมพันธ์ (PIDS: Passenger Information Display System) โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
   • KM00564-14-02 ความรู้ด้านการคำนวณมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ของ รฟม.
   • KM00564-14-01 ความรู้เรื่องการบริหารจัดการสัญญา
   • KM00564-15-02 องค์ความรู้ เรื่อง การออกแบบระบบการจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับขบวนรถไฟฟ้าแบบไร้สาย (Wire- free) โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา
   • KM00564-15-01 กระบวนการจัดการการดำเนินงานถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีงานระบบรถไฟฟ้าจากผู้รับสัมปทานและที่ปรึกษาโครงการรถไฟฟ้าสายสีต่างๆ
   • KM00564-16-01 ความรู้ด้านการตรวจประเมินการปฏิบัติงานของBEM (Service Monitoring Measure (TSA&TSP))
   • KM00564-17-01 ทักษะการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่าและการใช้อาวุธที่ไม่ถึงตาย สำหรับพนักงาน ฝรภ.รฟม.
   • KM00564-18-05 ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บรักษาและให้บริการยืมโฉนดที่ดิน
   • KM00564-18-04 การสำรวจที่ดินเพื่อเวนคืนและกำหนลักษณะภาระในอสังหาริมทรัพย์ สำหรับใช้ในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า
   • KM00564-18-03 ความรู้ด้านการกำหนดราคาอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้นและเงินค่าทดแทน
   • KM00564-18-02 ความรู้เรื่องการจ่ายเงินและวางเงินค่าทดแทน
   • KM00564-18-01 ความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนที่ดิน
   • KM00564-19-03 ความรู้เกี่ยวกับคำวินิจฉัย/แนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
   • KM00564-19-02 ความรู้ด้านการจัดการยานพาหนะ เรื่องระเบียบปฏิบัติงานด้านยานพาหนะ
   • KM00564-19-01 ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานอาคารสถานที่สำนักงาน รฟม.
   • KM00564-20-03 การใช้เครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร ของ รฟม.
   • KM00564-20-04 ความรู้เรื่อง การใช้เครื่องมือการจัดการความรู้กับกระบวนการจัดการความรู้ของ รฟม.
   • KM00564-20-02 องค์ความรู้ด้านการวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   • KM00564-20-01 ความรู้ด้านการวางแผนอัตรากำลัง
   • KM00564-21-01 มาตรการการดำเนินงาน เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อในสถานที่ทำงานในฐานวิถีชีวิตใหม่ : New Normal
   • KM00564-22-01 ความรู้เรื่องกระบวนการพัฒนาระบบงาน
   • KM00565-01-03 กระบวนการขออนุมัติและจัดทำระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ รฟม.
   • KM00565-01-02 การจัดทำข้อมูลลงในระบบเผยแพร่เอกสารสำหรับการประชุม (E-document)
   • KM00565-01-01 การรับเอกสารจากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
   • KM00565-02-03 การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
   • KM00565-02-02 การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
   • KM00565-02-01 กระบวนการจัดทำรายงานความยั่งยืน (GRI)
   • KM00565-03-02 ขั้นตอนการแก้ต่างคดีปกครอง
   • KM00565-03-01 การจัดทำร่างคำสั่ง
   • KM00565-04-02 การเปลี่ยนแปลงงานในงานบริหารสัญญาจ้างก่อสร้างงานโยธาโครงการรถไฟฟ้า (ทั้งรูปแบบยกระดับและใต้ดิน)
   • KM00565-04-01 ขั้นตอนการดำเนินงานภายหลังการออก Letter of Acceptance ของสัญญาจ้างก่อสร้างงานโยธา
   • KM00565-05-03 การตรวจสอบการบริหารงานระบบรถไฟฟ้า (สายสีชมพู)
   • KM00565-05-02 องค์ความรู้ด้านการตรวจสอบการบริหารจัดการรายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ของ รฟม.
   • KM00565-05-01 ความรู้ทั่วไปด้านงานตรวจสอบภายใน
   • KM00565-06-02 การกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง Risk Appetite (RA) และ Risk Tolerance (RT) ระดับเป้าหมายองค์กร
   • KM00565-06-01 การติดตาม-ประเมิน-รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และตามตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์กร และการคาดการณ์ผลการดำเนินงาน
   • KM00565-07-03 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการรถไฟฟ้า
   • KM00565-07-02 การจัดทำแผนดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้า
   • KM00565-07-01 องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำงานวิจัยทางวิชาการ
   • KM00565-08-03 ขั้นตอนปฏิบัติงานการพัฒนาระบบสารสนเทศ
   • KM00565-08-02 กระบวนการวางแผนและติดตามผลการดำเนินงานสารสนเทศ
   • KM00565-08-01 ความรู้ด้านการปฏิบัติงานจากภายนอกองค์กร (Work from Home) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3
   • KM00565-09-04 คำชี้แจงสำหรับการผ่อนปรนในทางปฏิบัติมาถือปฏิบัติกับการยินยอมลดค่าเช่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
   • KM00565-09-03 องค์ความรู้ด้านการตรวจสอบการบริหารจัดการรายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ของ รฟม.
   • KM00565-09-02 การตรวจสอบการรายงานความก้าวหน้าประจำเดือนของที่ปรึกษาฯ และประเมินผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ฝชง.
   • KM00565-09-01 ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณสำหรับการชำระหนี้โครงการรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ ของ รฟม.
   • KM00565-10-03 การพัฒนาระบบบัตรโดยสารและการเชื่อมต่อระบบ
   • KM00565-10-02 ความรู้เกี่ยวกับสัญญาสัมปทาน ข้อกำหนดทางธุรกิจ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   • KM00565-10-01 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการประกอบธุรกิจการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์
   • KM00565-11-03 โครงสร้างทางวิ่งยกระดับ (Viaduct Segment) โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ (ตะวันออก)
   • KM00565-11-02 การก่อสร้างหลังคา โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) สัญญาที่ 4
   • KM00565-11-01 กระบวนการตรวจสอบการทำงานที่ปรึกษาต่องานของผู้รับจ้าง
   • KM00565-12-04 การรายงานผลการวิเคราะห์ ประเมิน จัดการความเสี่ยงระดับองค์กรและระดับแผนปฏิบัติการโครงการ
   • KM00565-12-03 การวางแผนการก่อสร้าง Track Slab บริเวณโครงสร้างทางวิ่งยกระดับ (Planning for Track Slab Construction on Elevated Structure)
   • KM00565-12-02 Construction Contract and Law Related to the Project
   • KM00565-12-01 งานปรับปรุงคุณภาพดิน โดยวิธีการก่อสร้างเสาเข็มดินซีเมนต์ และวิธีแทมเกร้าท์
   • KM00565-13-04 การรายงานผลการดำเนินงานโครงกรรถไฟฟ้า การบริหารความเสี่ยง และการเบิกจ่ายเงินโครงการรถไฟฟ้า
   • KM00565-13-03 การตรวจงานด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า (ภาคสนาม)
   • KM00565-13-02 งานติดตั้งโครงสร้างทางวิ่ง Steel Guideway Beam Curve Span บริเวณแยกรัชดา - ลาดพร้าว โครงการรถไฟฟ้าสาย
   • KM00565-13-01 การบริหารงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม. ในส่วนของกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนตามระเบียบ รฟม. ว่าด้วยการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2563
   • KM00565-14-05 การอนุญาตให้เชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าทางเดินคนโดยสาร หรือ ทางเข้าออกสถานีรถไฟฟ้า กับอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น
   • KM00565-14-04 ความรู้เรื่องการให้บริการระบบ MRTA Parking ผ่าน Website และ Application
   • KM00565-14-03 การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทางการตลาดผ่านจอประชาสัมพันธ์ (จอ PID) โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
   • KM00565-14-02 องค์ความรู้ด้านขั้นตอนการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาการให้เช่าและหรือเช่าบริหารพื้นที่ตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าโดยวิธีตกลงราคา
   • KM00565-14-01 ความรู้เรื่องการบริหารจัดการสัญญา
   • KM00565-15-02 อุปกรณ์ระบบความปลอดภัยและการอพยพผู้โดยสารบนรถไฟฟ้า Monorail ในกรณีฉุกเฉิน
   • KM00565-15-01 การขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานของศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม
   • KM00565-16-03 การดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับสัมปทานตามตัวชี้วัด หัวข้อ ความพร้อมของประตูกั้นชานชาลา (PSDA)
   • KM00565-16-02 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลิฟต์และการใช้งานอย่างปลอดภัย
   • KM00565-16-01 รถไฟฟ้าไร้คนขับ
   • KM00565-17-01 การทำหน้าที่ OSC ในเขตระบบรถไฟฟ้า
   • KM00565-18-03 การจัดเก็บรักษาและให้บริการยืมโฉนดที่ดิน
   • KM00565-18-02 กระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลเพื่อจัดทำบัญชีราคาวัสดุต่อหน่วยของวัสดุก่อสร้างที่ถูกเวนคืนและบัญชีราคาของต้นไม้และพืชผล
   • KM00565-18-01 ความรู้เรื่องการสอบสวนสิทธิ์
   • KM00565-19-02 ความรู้ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารพัสดุ
   • KM00565-19-01 ความรู้งานจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   • KM00565-20-02 การขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลา
   • KM00565-20-01 ทบทวนการวางแผนอัตรากำลัง
   • KM00565-21-01 คู่มือมาตรการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19
   • KM00565-22-01 การจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
  • ภาคผนวก 13ข แบบสอบถามความต้องการของประชาชนต่อแผนแม่บทการพัฒนารถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
  • ภาคผนวก 13ก แบบสอบถามความต้องการและพฤติกรรมการเข้าใช้บริการรถไฟฟ้า
  • ภาคผนวก 10ข ประมาณการเงินลงทุน กระแสเงินสด และผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงิน
  • ภาคผนวก 10ก เงินลงทุนส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน
  • ภาคผนวก 9ค ผลประโยชน์ทางอ้อมของโครงการ
  • ภาคผนวก 9ข ผลวิเคราะห์โครงการด้านเศรษฐศาสตร์แยกตามแผน
  • ภาคผนวก 9ก ผลวิเคราะห์โครงการด้านเศรษฐศาสตร์แยกรายเส้นทาง
  • บทที่ 13 การมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์
  • บทที่ 12 การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ
  • บทที่ 11 การใช้ประโยชน์พื้นที่ตามแนวเส้นทาง
  • บทที่ 10 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางการเงินและแนวทางการลงทุน
  • บทที่ 9 การวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการด้านเศรษฐศาสตร์
  • บทที่ 8 การประมาณราคา
  • บทที่ 7 การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
  • บทที่ 6 โครงข่ายและแนวเส้นทาง
  • บทที่ 5 พฤติกรรมการเดินทางและคาดการณ์ผู้โดยสาร
  • บทที่ 4 แนวคิดการวางแผนโครงข่าย
  • บทที่ 3 ระบบขนส่งและสถานภาพปัจจุบัน
  • บทที่ 2 การศึกษาทิศทางการพัฒนาเมืองและสภาพเศรษฐกิจสังคม
  • บทที่ 1 บทนำ
  • สารบัญ
  • รายงานขั้นสุดท้าย ฉบับผู้บริหาร (มิถุนายน 2553)
  • บทที่ 9 การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ
  • บทที่ 8 การวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน
  • บทที่ 7 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
  • บทที่ 6 การคาดการณ์ปริมาณผู้โโยสาร
  • บทที่ 5 โครงข่ายและแนวเส้นทาง
  • บทที่ 4 แนวคิดการวางแผนโครงข่าย
  • บทที่ 3 ระบบขนส่งมวลชนและสถานภาพปัจจุบัน
  • บทที่ 2 การศึกษาทิศทางการพัฒนาเมืองและสภาพเศรษฐกิจสังคม
  • บทที่ 1 บทนำ
  • ปกและสารบัญ
  • แผนแม่บทพัฒนาโครงข่าย ฉบับผู้บริหาร (มิถุนายน 2553)
  • ภาคผนวก ค หนังสือนำส่งมติการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2552
  • ภาคผนวก ข List of Archeological/ Historical/ Cultural Sites
  • ภาคผนวก ก การให้คะแนนทางด้านสิ่งแวดล้อมในรายมิติเพื่อจัดลำดับความสำคัญในรายเส้นทาง
  • บทที่ 6 ข้อเสนอแนะการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางราง
  • บทที่ 5 การมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์
  • บทที่ 4 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นแนวเส้นทางใหม่
  • บทที่ 3 ผลกระทบเบื้องต้นด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
  • บทที่ 2 ภาพรวมการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางราง
  • บทที่ 1 บทนำ
  • แนวทางการใช้แบบจำลองเพื่อประเมินการแพร่กระจายมลพิษทางอากาศ
  • วิธีตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน
  • คู่มือวัดเสียงรบกวน
  • คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ข้าว
  • จะสร้างบ่อขยะ ทำไมไม่รู้จักทำ "อีไอเอ" เสียก่อน
  • สิ่งแวดล้อมไทยในกระแสโลกาภิวัฒน์
  • แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
  • ทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ
  • แกะรอยนโยบายสาธารณะ - ภาษีสิ่งแวดล้อม
   • บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน EIA (คชก.)
   • ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (20 มิถุนายน 2555)
   • โครงการหรือกิจการที่ต้องทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
   • HIA ของไทยกับต่างประเทศ ความเหมือนและความต่าง
   • โครงการจัดทำแนวทางการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กรกฎาคม 2555)
   • ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ (31 สิงหาคม 2553)
   • คู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
   • สาระน่ารู้ SEA
   • คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
   • การมีส่วนร่วมของประชาชนในประเทศฟิลิปปินส์
   • แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผบกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม
   • กลไกการพัฒนาที่สะอาดในโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม.
   • พื้นฐานด้านกลไกการพัฒนาที่สะอาด
   • เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
   • เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์กับก๊าซเรือนกระจก
   • คำพิพากษาของศาลสูงแห่งมาลายา (มาเลเซีย)
   • จุดเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมไทย
   • คดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เรื่องการถมคลอง
   • คดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
   • การใช้สิทธิฟ้องคดีสิ่งแวดล้อมแทนคนรุ่นหลัง - คดี OPOSA
   • ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2556-2561
   • แผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559
   • แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559
   • บทที่ 5 การมีส่วนร่วมของประชาชน
   • บทที่ 4 มาตรการป้องกันและแก้ไข และติดตามตรวจสอบ ส่วนที่ 1
   • บทที่ 3 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส่วนที่ 2
   • บทที่ 3 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส่วนที่ 1
   • บทที่ 2 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
   • บทที่ 1 บทนำ
   • สารบัญ
   • มาตรการป้องกันและแก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส่วนที่ 2
   • มาตรการป้องกันและแก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส่วนที่ 1
   • หน้าปก
   • บทที่ 9 แผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
   • บทที่ 8 แผนงานติดตามตรวจสอบ
   • บทที่ 7 มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ
   • บทที่ 6 การประเมินผลกระทบสอ่งแวดล้อม
   • บทที่ 5 มวลชนสัมพันธ์
   • บทที่ 4 สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ส่วนที่ 4
   • บทที่ 4 สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ส่วนที่ 3
   • บทที่ 4 สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ส่วนที่ 2
   • บทที่ 4 สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ส่วนที่ 1
   • บทที่ 3 รายละเอียดโครงการ ส่วนที่ 2
   • บทที่ 3 รายละเอียดโครงการ ส่วนที่ 1
   • บทที่ 2 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
   • บทที่ 1 บทนำ
   • สารบัญ
   • ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ส่วนที่ 2
   • ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ส่วนที่ 1
   • หนังสือคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
   • หน้าปก
   • ภาคผนวก ช รายงานการศึกษาเรื่องผลกระทบของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงต่อฐานะการเงินของ รฟม.
   • ภาคผนวก ฉ ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไข และมาตรการติดตามตรวจสอบ
   • ภาคผนวก จ ผลการศึกษาทางเลือกของการลงทุน
   • ภาคผนวก ง ผลการศึกษาความเหมาะสมทางด้านการเงิน
   • ภาคผนวก ค ตัวคูณทางเศรษฐกิจและผลประโยชน์จากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตามแนวสายทาง
   • ภาคผนวก ข ผลการทบทวนปรับปรุงประมาณการเงินทดแทนค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
   • ภาคผนวก ก หลักเกณฑ์การร่วมลงทุนของภาคเอกชนของโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขต กทม. และปริมณฑล
   • บทที่ 6 บทบา