icon-comment0
icon-view856
Creator : peeranat
Create date : 27.08.2020 at 16:02
Most Viewed
icon-plus
  • cover-image
    ขั้นตอนการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า

    บทความเรื่อง ขั้นตอนการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า เป็นการเผยแพร่และอธิบายเกี่ยวกับ การพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจหลักของ รฟม. ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน โดยสรุปแล้ว การพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าในภาพรวมจะแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การจัดทำแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางราง (2) หน่วยงานรับโครงการจากแผนแม่บทฯ ไปดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการลงทุนของโครงการ เพื่อเสนอขออนุมัติดำเนินโครงการ (3) การก่อสร้างโครงการ และ (4) การเปิดให้บริการโครงการ โดยในแต่ละขั้นตอนก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยในการดำเนินงานที่แตกต่างกัน ข้อกฎหมายที่ใช้ในการดำเนินงานแตกต่างกัน รวมไปถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบ และ/หรือ หน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนแตกต่างกันด้วย

    28.02.2020