Related
Documents
icon-view1165
Creator : Admin1
Create date : 01.07.2020 at 09:29
Most Viewed
icon-plus
 • cover-image
  KM Tools เครื่องมือการจัดการความรู้

  บทความส่งเสริมการเรียนรู้ ในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอ เรื่อง เครื่องมือการจัดการความรู้ (KM Tools) ซึ่งเครื่องมือในการทำ KM นั้นมีมากมายและต้องเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสม การรู้จักเครื่องมือ KM ที่หลากหลายจะช่วยให้เรามีทางเลือกและลูกเล่นในการออกแบบการทำ KM เพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้องค์กรได้รับประโยชน์มากที่สุดในบทความนี้เราได้แบ่งเครื่องมือ KM ออกเป็น 2 กลุ่ม นั่นคือ เครื่องมือ KM ที่ไม่ใช้ IT และ เครื่องมือ KM ที่ใช้ IT

  17.10.2019
 • cover-image
  เครื่องมือการจัดการความรู้ (KM Tools) กับกระบวนการจัดการความรู้ รฟม.

  บทความส่งเสริมการเรียนรู้ “เครื่องมือการจัดการความรู้ (KM Tools)” นำเสนอการประยุกต์ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ (KM Tools) กับกระบวนการจัดการความรู้ รฟม.เครื่องมือในการทำ KM นั้นมีมากมายและต้องเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสม การรู้จักเครื่องมือ KM ที่หลากหลายจะช่วยให้เรามีทางเลือกและลูกเล่นในการออกแบบการทำ KM เพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้องค์กรได้รับประโยชน์มากที่สุด

  29.10.2019
 • cover-image
  เทคโนโลยี “รถไฟความเร็วสูง”

  [b]“[/b]BACKGROUND[b]”[/b] [b]ณ[/b] เวลานี้ถ้าพูดถึงรถไฟความเร็วสูง คงปฏิเสธไม่ได้ว่ากำลังเป็นกระแสอย่างกว้างขวาง

  21.06.2019