การจัดการข้อร้องเรียน มีการดำเนินการที่สำคัญ 3 ประการ ได้แก่

 

1) ขั้นตอนการเตรียมพร้อมก่อนแจ้งข้อร้องเรียน

 

 

2) ช่องทางการร้องเรียน 

 

 

3) กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการประชาชน

 

icon-comment0
icon-view630
Creator : peeranat
Create date : 05.10.2020 at 11:23
Related
icon-link
Most Viewed
icon-plus