• วิสัยทัศน์ / ทิศทาง / นโยบายด้านการจัดการความรู้ เกี่ยวกับการจัดการความรู้ในองค์กร
 • การจัดการความรู้ในองค์กร
 • สาระความรู้เกี่ยวกับ OFFICE SYNDROME
 • Practioner
 • การสื่อสารวิสัยทัศน์ นโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายด้านการจัดการความรู้
 • การศึกษาความเหมาะสมของโครงการรถไฟฟ้า
 • การใช้เครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร ของ รฟม.
 • ความรู้เรื่อง การขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลา
 • คำแนะนำสำหรับการปกป้ององค์กรจากมัลแวร์ (Malware)
 • การประเมินความเสี่ยงในขั้นตอน
 • ขั้นตอนการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า
 • สมรรถนะขององค์กรและบุคลากร (รายการใหม่)
 • พฤติกรรมเสี่ยงถูกขโมยข้อมูลบนโลกออนไลน์
 • วัฒนธรรมนวัตกรรม
 • โอกาสจากการเรียนรู้ผ่านช่องทางการเรียนรู้ใหม่ ๆ (Online Learning Platform) ในยุคดิจิทัล
 • เครื่องมือการจัดการความรู้ (KM Tools) กับกระบวนการจัดการความรู้ รฟม.
 • KM Tools เครื่องมือการจัดการความรู้
 • ช่องทางการสื่อสารการจัดการความรู้ รฟม.
 • ปัจจัยแห่งความสำเร็จและสิ่งที่สะท้อนปัญหาอุปสรรคของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
FOR YOU

บทความเรื่อง ขั้นตอนการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า เป็นการเผยแพร่และอธิบายเกี่ยวกับ การพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจหลักของ รฟม. ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน โดยสรุปแล้ว การพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าในภาพรวมจะแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การจัดทำแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางราง (2) หน่วยงานรับโครงการจากแผนแม่บทฯ ไปดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการลงทุนของโครงการ เพื่อเสนอขออนุมัติดำเนินโครงการ (3) การก่อสร้างโครงการ และ (4) การเปิดให้บริการโครงการ โดยในแต่ละขั้นตอนก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยในการดำเนินงานที่แตกต่างกัน ข้อกฎหมายที่ใช้ในการดำเนินงานแตกต่างกัน รวมไปถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบ และ/หรือ หน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนแตกต่างกันด้วย

ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลสามารถนำมาเบิกได้ภายในกี่เดือน

thumb_news
การจัดการข้อร้องเรียน

การจัดการข้อร้องเรียน มีการดำเนินการที่สำคัญ 3 ประการ ได้แก่ ขั้นตอนการเตรียมพร้อมก่อนแจ้งข้อร้องเรียน ช่องทางการร้องเรียน และกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการประชาชน

icon-calendar05.10.2020 at 11:23
thumb_news
สาระความรู้เกี่ยวกับ OFFICE SYNDROME

สัญญาณบอกเหตุว่าคุณอาจเป็น OFFICE SYNDROME เป็นการนำเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับ OFFICE SYNDROME และแนวทางการแก้ไขอาการดังกล่าว

icon-calendar18.11.2021 at 17:33
thumb_news
รู้ไว้เพราะเราใช้โซเซียล

รู้ไว้เพราะเราใช้โซเซียล เป็นการประชาสัมพันธ์ใช้โซเซียลซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รฟม. จัดทำโดยแผนกความมั่นคงปลอดภัยและพัฒนาสารสนเทศ กองแผนงานและพัฒนาระบบสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

icon-calendar25.05.2021 at 15:38
thumb_news
ระเบียบการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ. 2564

ระเบียบการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ. 2564

icon-calendar27.10.2021 at 09:44
thumb_news
คำขวัญส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร รฟม.

วัฒนธรรมองค์กร รฟม. จะเข้มแข็งได้ ต้องอาศัยความร่วมมือของสมาชิกทุกคนในองค์กร มาช่วยกันเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง โดยการแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามค่านิยม MRTA ซึ่งสามารถจดจำได้ง่าย ๆ ดังนี้ "รอบรู้และสร้างสรรค์ เคารพให้เกียรติกัน มุ่งมั่นสามัคคี รับผิดชอบในหน้าที่ สร้างสิ่งดีเพื่อ รฟม."

icon-calendar03.03.2021 at 14:36

บทความ

01 2020

การใช้เครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรของ รฟม. เ...

 • icon-view 892
 • icon-favorite 0
 • icon-comment 0
02 2020

องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (...

 • icon-view 1012
 • icon-favorite 0
 • icon-comment 0
04 2020

รฟม. ได้ดำเนินการทบทวนสมรรถนะขององค์กรและบุคลากร ได้แก่ สมรร...

 • icon-view 963
 • icon-favorite 0
 • icon-comment 0
 

E - LEARNING

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์

box-square

Clip Video

27.06.2022
 • icon-view25
 • icon-favorite0

บทบาทผู้บริหาร กับการจัดการความรู้

24.06.2022
 • icon-view88
 • icon-favorite0
 • icon-comment0

วิสัยทัศน์ / ทิศทาง / นโยบายด้านการจัดการความรู้ เกี่ยวกับการจัดการความรู้ในองค์กร

21.06.2022
 • icon-view37
 • icon-favorite0
 • icon-comment0

การจัดการความรู้ในองค์กร

02.06.2022
 • icon-view55
 • icon-favorite0
 • icon-comment0

เอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล รพ.ภาครัฐ และเอกชน

บทบาทผู้บริหาร กับการจัดการความรู้
วิสัยทัศน์ / ทิศทาง / นโยบายด้านการจัดการความรู้ เกี่ยวกับการจัดการความรู้ในองค์กร
การจัดการความรู้ในองค์กร
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล รพ.ภาครัฐ และเอกชน
Download
download-icon
banner_link
banner_link
banner_link
banner_link
banner_link
banner_link
banner_link