• การประเมินความเสี่ยงในขั้นตอน
 • ขั้นตอนการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า
 • สมรรถนะขององค์กรและบุคลากร (รายการใหม่)
 • ลิขสิทธิ์บนโลกออนไลน์ ใช้อย่างไร ไม่ติดคุก
 • พฤติกรรมเสี่ยงถูกขโมยข้อมูลบนโลกออนไลน์
 • วัฒนธรรมนวัตกรรม
 • โอกาสจากการเรียนรู้ผ่านช่องทางการเรียนรู้ใหม่ ๆ (Online Learning Platform) ในยุคดิจิทัล
 • เครื่องมือการจัดการความรู้ (KM Tools) กับกระบวนการจัดการความรู้ รฟม.
 • KM Tools เครื่องมือการจัดการความรู้
 • ช่องทางการสื่อสารการจัดการความรู้ รฟม.
 • กระบวนการจัดการความรู้
 • “นวัตกรรม ทำเป็นทีม”
 • ปัจจัยแห่งความสำเร็จและสิ่งที่สะท้อนปัญหาอุปสรรคของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 • แบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ ศูนย์กลางองค์ความรู้ รฟม. (KM Website) ประจำปี 2562
 • Banner Slide1
 • Banner Slide3
 • Banner Slide4
FOR YOU

บทความเรื่อง ขั้นตอนการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า เป็นการเผยแพร่และอธิบายเกี่ยวกับ การพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจหลักของ รฟม. ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน โดยสรุปแล้ว การพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าในภาพรวมจะแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การจัดทำแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางราง (2) หน่วยงานรับโครงการจากแผนแม่บทฯ ไปดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการลงทุนของโครงการ เพื่อเสนอขออนุมัติดำเนินโครงการ (3) การก่อสร้างโครงการ และ (4) การเปิดให้บริการโครงการ โดยในแต่ละขั้นตอนก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยในการดำเนินงานที่แตกต่างกัน ข้อกฎหมายที่ใช้ในการดำเนินงานแตกต่างกัน รวมไปถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบ และ/หรือ หน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนแตกต่างกันด้วย

เอกสารนำเสนอการถ่ายทอดองค์ความรู้ “ระบบรถไฟฟ้า Monorail ตามข้อเสนองานระบบรถไฟฟ้าของผู้รับสัมปทาน

1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (เพิ่มเติม) 2) พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

บทความ

02 2020

ในปีงบประมาณ 2561-2562 รฟม. ได้ดำเนินการทบทวนสมรรถนะขององค์ก...

 • icon-view 161
 • icon-favorite 0
03 2019

วัฒนธรรมนวัตกรรม

 • icon-view 79
 • icon-favorite 0
 • icon-comment 0
04 2019

การจัดการความรู้ภายในองค์กร เป็นสิ่งที่องค์กรต้องเล็งเห็นถึง...

 • icon-view 114
 • icon-favorite 0
 • icon-comment 0
 

E - LEARNING

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์

box-square

Clip Video

17.02.2020
 • icon-view47
 • icon-favorite0
 • icon-comment0

หัวเจาะอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีส้ม

17.02.2020
 • icon-view33
 • icon-favorite0
 • icon-comment0

ความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม

17.02.2020
 • icon-view36
 • icon-favorite0
 • icon-comment0

งานก่อสร้างโ่ครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

17.02.2020
 • icon-view40
 • icon-favorite0
 • icon-comment0

โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ (สายสีแดง)

หัวเจาะอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีส้ม
ความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
งานก่อสร้างโ่ครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ (สายสีแดง)
box-square

Webboard

It is a long established fact that a reader
ชื่อชุด "สถานีที่เชื่อมติด เพื่อชีวิตได้ไปต่อ" ความยาว 30 วินาที รับชมได้ที่ https://youtu.be/1ROEzlJjvns  
 • icon-view119
 • icon-comment0
By Bhubeth
08.09.2017 at 08:34
ชื่อชุด "สถานีที่เชื่อมติด เพื่อชีวิตได้ไปต่อ" ความยาว 30 วินาที https://youtu.be/1ROEzlJjvns
 • icon-view108
 • icon-comment0
By Bhubeth
08.09.2017 at 02:00
ชื่อชุด "สถานีที่เชื่อมติด เพื่อชีวิตได้ไปต่อ" ความยาว 30 วินาที https://youtu.be/1ROEzlJjvns
 • icon-view110
 • icon-comment0
By Bhubeth
08.09.2017 at 01:27
Download
download-icon
banner_link
banner_link
banner_link
banner_link
banner_link
banner_link