ฐานข้อมูลระบบรถไฟฟ้า

  • การวางแผนและการออกแบบระบบขนส่งมวลชน 15
   • 001 ประวัติความเป็นมาของ รฟม. โครงข่ายรถไฟฟ้าในปัจจุบัน และแผนงานในอนาคต 2
    • ระบบขนส่งทางราง Part 1
    • ประวัติ รฟม.
   • 002 การออกแบบแนวเส้นทางราบและทางดิ่ง 2
    • Assignment
    • Development of High-Speed Railway in China
   • 003 การจัดผังการเดินรถ อาณัติสัญญาณและการสื่อสาร การควบคุมการเดินรถ การจัดหลีก 3
    • Signaling บรรยาย สุรนารี Part 1
    • Signaling บรรยาย สุรนารี Part 2
    • Signaling บรรยาย สุรนารี Homework
   • 004 การวางตำแหน่งสถานี องค์ประกอบของสถานี ผังย่านสถานี 1
    • Station
   • 005 เทคนิคการบริหารงานสัญญาก่อสร้างทางวิ่งและสถานีรถไฟฟ้าใน กทม. และปริมณฑล 1
    • Management Technique for Maga Project
   • 006 ลักษณะการขับเคลื่อนและห้ามล้อ ระยะปลอดภัย ข้อจำกัดด้านน้ำหนักบรรทุกและการพ่วง 1
    • รถไฟฟ้า
   • 007 การจัดการความเสี่ยงของโครงการขนาดใหญ่ 1
    • RM for Construction Project
   • 008 วัสดุราง การก่อสร้างและการบำรุงรักษาราง 1
    • MRT Trackwork
   • 009 ประเภทและคุณสมบัติของรถจักรและล้อเลื่อน การบำรุงรักษา โรงซ่อมบำรุง 2
    • Depot Facilities and Train Maintenance
    • Rolling Stock
   • 010 ความต้องการในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ 1
    • ความต้องการในการเดินทาง
  • แผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (จัดทำโดย สนข.) 32
   • รายงานขั้นสุดท้าย (มิถุนายน 2553) 21
    • สารบัญ
    • บทที่ 1 บทนำ
    • บทที่ 2 การศึกษาทิศทางการพัฒนาเมืองและสภาพเศรษฐกิจสังคม
    • บทที่ 3 ระบบขนส่งและสถานภาพปัจจุบัน
    • บทที่ 4 แนวคิดการวางแผนโครงข่าย
    • บทที่ 5 พฤติกรรมการเดินทางและคาดการณ์ผู้โดยสาร
    • บทที่ 6 โครงข่ายและแนวเส้นทาง
    • บทที่ 7 การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
    • บทที่ 8 การประมาณราคา
    • บทที่ 9 การวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการด้านเศรษฐศาสตร์
    • บทที่ 10 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางการเงินและแนวทางการลงทุน
    • บทที่ 11 การใช้ประโยชน์พื้นที่ตามแนวเส้นทาง
    • บทที่ 12 การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ
    • บทที่ 13 การมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์
    • ภาคผนวก 9ก ผลวิเคราะห์โครงการด้านเศรษฐศาสตร์แยกรายเส้นทาง
    • ภาคผนวก 9ข ผลวิเคราะห์โครงการด้านเศรษฐศาสตร์แยกตามแผน
    • ภาคผนวก 9ค ผลประโยชน์ทางอ้อมของโครงการ
    • ภาคผนวก 10ก เงินลงทุนส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน
    • ภาคผนวก 10ข ประมาณการเงินลงทุน กระแสเงินสด และผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงิน
    • ภาคผนวก 13ก แบบสอบถามความต้องการและพฤติกรรมการเข้าใช้บริการรถไฟฟ้า
    • ภาคผนวก 13ข แบบสอบถามความต้องการของประชาชนต่อแผนแม่บทการพัฒนารถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
   • รายงานขั้นสุดท้าย ฉบับผู้บริหาร (มิถุนายน 2553) 0
   • แผนแม่บทพัฒนาโครงข่าย (มิถุนายน 2553) 10
    • ปกและสารบัญ
    • บทที่ 1 บทนำ
    • บทที่ 2 การศึกษาทิศทางการพัฒนาเมืองและสภาพเศรษฐกิจสังคม
    • บทที่ 3 ระบบขนส่งมวลชนและสถานภาพปัจจุบัน
    • บทที่ 4 แนวคิดการวางแผนโครงข่าย
    • บทที่ 5 โครงข่ายและแนวเส้นทาง
    • บทที่ 6 การคาดการณ์ปริมาณผู้โโยสาร
    • บทที่ 7 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
    • บทที่ 8 การวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน
    • บทที่ 9 การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ
   • แผนแม่บทพัฒนาโครงข่าย ฉบับผู้บริหาร (มิถุนายน 2553) 1
    • แผนแม่บทพัฒนาโครงข่าย ฉบับผู้บริหาร (มิถุนายน 2553)
  • การสัมมนาทางวิชาการ 3
   • ปีงบประมาณ 2556 3
    • การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนอย่างยั่งยืน 3
     • 01 การพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพในประเทศไทย
     • 04 Public Private Partnership (SYSTRA)
     • 06 MTR Hong Kong
  • รายงานการศึกษา / รายงานการวิจัยของ รฟม. 87
   • โครงการสำรวจภาพลักษณ์องค์กรของ รฟม. (10 กันยายน 2553) 1
    • รายงานฉบับผู้บริหาร 1
     • รายงานฉบับผู้บริหาร โครงการสำรวจภาพลักษณ์องค์กรของ รฟม. (10 กันยายน 2553)
   • โครงการสำรวจพฤติกรรมการเดินทางของผู้ใช้บริการและการประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคม (มีนาคม 2552) 24
    • รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาษาไทย) 12
     • หน้าปก
     • สารบัญ
     • บทที่ 1 บทนำ
     • บทที่ 2 การเก็บข้อมูลพฤติกรรมการเดินทางของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าเปรียบเทียบก่อนและหลังมีโครงการ
     • บทที่ 3 การวิเคราะห์และประเมินผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจและสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม
     • บทที่ 4 การสำรวจบริการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบรถไฟฟ้า
     • ภาคผนวก ก แบบสอบถาม
     • ภาคผนวก ข การศึกษาข้อมูลค่าใช้จ่ายในการใช้รถ (Vehicle Operating Cost : VOC)
     • ภาคผนวก ค การศึกษามูลค่าการลดค่าใช้จ่ายจากการเกิดอุบัติเหตุ (Accident Cost Saving : ACC)
     • ภาคผนวก ง MRT Assessment Standardisation
     • ภาคผนวก จ การคำนวนมูลค่าซาก (Salvage Value)
     • ภาคผนวก ฉ งบกระแสเงินสดทางเศรษฐกิจ (Cashflow of Economic)
    • รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาษาอังกฤษ) 12
     • Coverpage
     • Content
     • Chapter 1 Introduction
     • Chapter 1 MRT Passengers Travelling Behavior : Comparison between "With" and "Without" Project
     • Chapter 3 Analysis of Direct and Indirect Social and Economic Benefits of the Project
     • Chapter 4 Survey of Services Related to Mass Rapid Transit System
     • Appendix A : Questionaire
     • Appendix B : Feasibility Study of Vehicle Operating Cost : VOC
     • Appendix C : Feasibility Study of Accident Saving (ACC)
     • Appendix D : MRT Assessment Standardisation
     • Appendix E : Salvage Value
     • Appendix F : Cashflow of Economic
   • การศึกษาผลกระทบของโครงการรถไฟฟ้ามหานครต่อมูลค่าโครงการอาคารชุดตามแนวสายทาง 1
    • โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (กันยายน 2555) 1
     • รายงานฉบับสมบูรณ์
   • การประยุกต์ใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ในการประเมินทางเลือก 0
   • การศึกษาการดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกิจการของ รฟม. 1
    • รายงานสรุปฉบับผู้บริหาร
   • แนวทางการพัฒนาระบบสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเชื่อมต่อการเดินทาง MRT 6
    • คำนำ
    • สารบัญตาราง
    • บทที่ 1 บทนำ
    • บทที่ 3 วิธีการศึกษา
    • บทที่ 5 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
    • ภาคผนวก
   • แนวทางการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางในประเทศไทยโดยแนวคิด TOD 6
    • คำนำ
    • สารบัญตาราง
    • บทที่ 1 บทนำ
    • บทที่ 3 วิธีการศึกษา
    • บทที่ 5 ผลการประเมินมูลค่าของ TOD ในโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม.
    • บรรณานุกรม
   • การศึกษาการเชื่อมต่อการเดินทางของผู้โดยสารระบบขนส่งมวลชน ระยะที่ 1 ในจังหวัดปทุมธานี 12
    • บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (สิงหาคม 2556) 1
     • บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
    • รายงานฉบับสมบูรณ์ (สิงหาคม 2556) 8
     • บทที่ 1 บทนำ
     • บทที่ 2 งานสำรวจและรวบรวมข้อมูล ส่วนที่ 2
     • บทที่ 3 งานศึกษาความเหมาะสม ส่วนที่ 1
     • บทที่ 4 ระบบรถประจำทางด่วนพิเศษ BRT
     • บทที่ 6 งานศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน
     • บทที่ 8 งานจัดระบบงานจราจร
     • บทที่ 10 การมีส่วนร่วมของประชาชน
     • ภาคผนวก ข ผลประโยชน์จากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    • รายงานการศึกษาความเหมาะสม (สิงหาคม 2556) 0
    • รายงานการสำรวจด้านธรณีวิทยา (สิงหาคม 2556) 0
    • รายงานข้อเสนอแนะแนวทางการให้เอกชนลงทุน (สิงหาคม 2556) 1
     • Public Private Partnership Options and the Private Sector's Role Report
    • แบบเบื้องต้น (สิงหาคม 2556) 1
     • แบบเบื้องต้น Part 2
    • เอกสารประมาณการราคาค่าก่อสร้างและการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเบื้องต้น (สิงหาคม 2556) 1
     • Preliminary Construction and Land Acquisition Cost Estimate Documents
   • โครงการศึกษาเพื่อคัดเลือกแนวเส้นทาง (Alignment) โครงการรถไฟฟ้านอกแผนแม่บทเบื้องต้นในเขตปริมณฑล 0
   • ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณการใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล 9
    • ปก
    • บทคัดย่อ
    • สารบัญ
    • บทที่1 บทนำ
    • บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
    •  บทที่ 3 กรอบแนวคิดและวิธีการศึกษา
    • บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
    • บทที่ 5 ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย
    • ภาคผนวก
   • รายงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปี 2556 1
    • รายงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปี 2556
   • กิจกรรมส่งเสริมบรรยากาศงานวิจัย ของ รฟม. ประจำปี 2559 3
    • งานวิจัย 3
     • เรื่องการเปรียบเทียบระบบส่งมอบโครงการ จัดทำโดย นายสด จำปาทอง
     • การวิเคราะห์สาเหตุ วิธีการแก้ไข และแนวทางการป้องกันข้อบกพร่องงาน จัดทำโดย นางสาวอัญชลิกา เซ่งขุนทอง
     • ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ประโยชน์พื้นที่ จัดทำโดยนางสาวศุภรักษ์ แข็งเหมือนเหล็ก และ สันติ เจริญพรพัฒนา
   • รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์(Final Report) โครงการวิจัยและพัฒนาระบบรถไฟฟ้า 23
    • การศึกษารูปแบบการเดินทางเชื่อมต่อบริเวณสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ 12
     • Executive-Summary_ITF_Final
     • บทที่ 5
     • ่บทที่ 4
     • บทที่ 3 
     • บบที่ 2
     • บทที่ 1
     • เอกสารอ้างอิงของการวิจัย ITF_final
     • สารบัญ_รูปภาพ_final
     • สารบัญ_เนื้อหา_final
     • สารบัญ_ตาราง_final
     • บทคัดย่อ_final
     • บทความทางวิชาการ_การศึกษารูปแบบการเดินทางเชื่อมต่อบริเวณสถาน
    • การสร้างแบบจำลองสภาพการจราจรภายในพื้นที่ และบริเวณโดยรอบสถานี โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล 11
     • ภาคผนวก ก บทความทางวิชาการ
     • คู่มือ PTV Vissim
     • MRTA-CMU Final CH5
     • MRTA-CMU Final CH4
     • MRTA-CMU Final CH3
     • MRTA-CMU Final CH2
     • MRTA-CMU Final CH1
     • Executive-Summary
     • Content
     • Abstract
  • รายงานการประมาณการณ์จำนวนผู้โดยสารโครงการรถไฟฟ้า 16
   • โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย หัวลำโพง-บางแค และบางซื่อ-ท่าพระ (พฤศจิกายน 255) 8
    • ภาษาอังกฤษ 8
     • 01 Content
     • 02 Introduction
     • 03 Review of Previous Studies
     • 04 Socio-Economic Study
     • 05 Transport Model and Assumptions
     • 06 Ridership Forecast
     • 07 Appendix A
     • 08 Appendix B
    • ภาษาไทย 0
   • โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ 8
    • ภาษาอังกฤษ 8
     • Contents
     • Chapter 1 Introduction
     • Chapter 2 Review of Previous Studies
     • Chapter 3 Socio-Economic Study
     • Chapter 4 Transport Model and Assumptions
     • Chapter 5 Ridership Forecast
     • Appendix A : Socio-Economic in Study Years
     • Appendix B : Ridership Forecast for all MRT System
    • ภาษาไทย 0
  • รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) 69
   • โครงการศึกษาปรับแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขต กทม. และปริมณฑล (โดย สนข.) 9
    • บทที่ 1 บทนำ
    • บทที่ 2 ภาพรวมการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางราง
    • บทที่ 3 ผลกระทบเบื้องต้นด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
    • บทที่ 4 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นแนวเส้นทางใหม่
    • บทที่ 5 การมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์
    • บทที่ 6 ข้อเสนอแนะการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางราง
    • ภาคผนวก ก การให้คะแนนทางด้านสิ่งแวดล้อมในรายมิติเพื่อจัดลำดับความสำคัญในรายเส้นทาง
    • ภาคผนวก ข List of Archeological/ Historical/ Cultural Sites
    • ภาคผนวก ค หนังสือนำส่งมติการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2552
   • EIA Monitoring Award 1
    • EIA Monitoring Award 2011 1
     • โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
   • สาระน่ารู้เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 31
    • แกะรอยนโยบายสาธารณะ - ภาษีสิ่งแวดล้อม
    • ทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ
    • แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
    • สิ่งแวดล้อมไทยในกระแสโลกาภิวัฒน์
    • จะสร้างบ่อขยะ ทำไมไม่รู้จักทำ "อีไอเอ" เสียก่อน
    • คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ข้าว
    • คู่มือวัดเสียงรบกวน
    • วิธีตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน
    • แนวทางการใช้แบบจำลองเพื่อประเมินการแพร่กระจายมลพิษทางอากาศ
    • โครงการหรือกิจการที่ต้องทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 3
     • โครงการหรือกิจการที่ต้องทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
     • ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (20 มิถุนายน 2555) 
     • บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน EIA (คชก.)
    • การประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (HIA) 2
     • ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ (31 สิงหาคม 2553)
     • โครงการจัดทำแนวทางการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กรกฎาคม 2555)
    • การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงกลยุทธ์ (SEA) 2
     • สาระน่ารู้ SEA
     • คู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
    • การมีส่วนร่วมของประชาชน 3
     • แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผบกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม
     • การมีส่วนร่วมของประชาชนในประเทศฟิลิปปินส์
     • คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
    • กลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism : CDM) 2
     • พื้นฐานด้านกลไกการพัฒนาที่สะอาด
     • กลไกการพัฒนาที่สะอาดในโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม.
    • เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2
     • เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์กับก๊าซเรือนกระจก
     • เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
    • คดีความด้านสิ่งแวดล้อม 5
     • การใช้สิทธิฟ้องคดีสิ่งแวดล้อมแทนคนรุ่นหลัง - คดี OPOSA
     • คดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
     • คดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เรื่องการถมคลอง
     • จุดเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมไทย
     • คำพิพากษาของศาลสูงแห่งมาลายา (มาเลเซีย)
    • แผนงานการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ 3
     • แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559
     • แผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559
     • ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2556-2561
   • รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ 10
    • ภาษาไทย 10
     • หน้าปก
     • มาตรการป้องกันและแก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส่วนที่ 1
     • มาตรการป้องกันและแก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส่วนที่ 2
     • สารบัญ
     • บทที่ 1 บทนำ
     • บทที่ 2 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
     • บทที่ 3 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส่วนที่ 1
     • บทที่ 3 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส่วนที่ 2
     • บทที่ 4 มาตรการป้องกันและแก้ไข และติดตามตรวจสอบ ส่วนที่ 1
     • บทที่ 5 การมีส่วนร่วมของประชาชน
   • รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-สะพานพระนั่งเกล้า 18
    • ภาษาไทย 18
     • หน้าปก
     • หนังสือคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
     • ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ส่วนที่ 1
     • ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ส่วนที่ 2
     • สารบัญ
     • บทที่ 1 บทนำ
     • บทที่ 2 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
     • บทที่ 3 รายละเอียดโครงการ ส่วนที่ 1
     • บทที่ 3 รายละเอียดโครงการ ส่วนที่ 2
     • บทที่ 4 สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ส่วนที่ 1
     • บทที่ 4 สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ส่วนที่ 2
     • บทที่ 4 สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ส่วนที่ 3
     • บทที่ 4 สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ส่วนที่ 4
     • บทที่ 5 มวลชนสัมพันธ์
     • บทที่ 6 การประเมินผลกระทบสอ่งแวดล้อม
     • บทที่ 7 มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ
     • บทที่ 8 แผนงานติดตามตรวจสอบ
     • บทที่ 9 แผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
  • รายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามประกาศสภาพัฒน์ฯ (สศช.) 26
   • โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ 15
    • ภาษาไทย 15
     • สารบัญ
     • บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
     • บทที่ 1 บทนำ
     • บทที่ 2 ขอบเขตการศึกษา วิเคราะห์ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ชาวงบางใหญ่-บางซื่อ
     • บทที่ 3 ความสอดคล้องของโครงการ
     • บทที่ 4 ความเหมาะสมของโครงการ
     • บทที่ 5 ผลกระทบของโครงการ
     • บทที่ 6 บทบาทของเอกชน
     • ภาคผนวก ก หลักเกณฑ์การร่วมลงทุนของภาคเอกชนของโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขต กทม. และปริมณฑล
     • ภาคผนวก ข ผลการทบทวนปรับปรุงประมาณการเงินทดแทนค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
     • ภาคผนวก ค ตัวคูณทางเศรษฐกิจและผลประโยชน์จากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตามแนวสายทาง
     • ภาคผนวก ง ผลการศึกษาความเหมาะสมทางด้านการเงิน
     • ภาคผนวก จ ผลการศึกษาทางเลือกของการลงทุน
     • ภาคผนวก ฉ ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไข และมาตรการติดตามตรวจสอบ
     • ภาคผนวก ช รายงานการศึกษาเรื่องผลกระทบของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงต่อฐานะการเงินของ รฟม.
   • โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง - บางแค และบางซื่อ - ท่าพระ 11
    • ภาษาไทย 0
    • ภาษาอังกฤษ 11
     • Table of Content
     • Executive Summary
     • Chapter 1 : Introduction
     • Chapter 2 : Project Compatibility
     • Chapter 3 : Project Feasibility
     • Chapter 4 : Impacts of the Project
     • Chapter 5 : Role of the Private-Sector
     • Appendix A : MRT Assessment Standardisation
     • Appendix B : Income Statement, Balance Sheet and Statement of Cash Flow
     • Appendix C : ADB
     • Appendix D : Integrating Mass Rapid Transit in Bangkok (Phase II) ; Final Report
  • รายงานการตรวจวัดคุณภาพอากาศอาคารจอดรถตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าของ รฟม. 54
   • คู่มือตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ
   • โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล 53
    • ครั้งที่ 1 เดือนธันวาคม 2550 8
     • สารบัญ
     • บทที่ 1 บทนำ
     • บทที่ 2 รายละเอียดการดำเนินโครงการ
     • บทที่ 3 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
     • บทที่ 4 แผนการดำเนินการขั้นต่อไป
     • ภาคผนก ก ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
     • ภาคผนวก ข ใบขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ
     • ภาคผนวก ค ใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัด
    • ครั้งที่ 2 เดือนเมษายน 2551 8
     • สารบัญ
     • บทที่ 1 บทนำ
     • บทที่ 2 รายละเอียดการดำเนินโครงการ
     • บทที่ 3 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
     • บทที่ 4 แผนการดำเนินการขั้นต่อไป
     • ภาคผนวก ก ใบรับรองผลการตรวจวัด
     • ภาคผนวก ข ใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือ
     • ภาคผนวก ค ใบขึ้นทะเบียนห้อง LAB
    • ครั้งที่ 3 เดือนสิงหาคม 2551 7
     • สารบัญ
     • บทที่ 1 บทนำ
     • บทที่ 2 รายละเอียดการดำเนินโครงการ
     • บทที่ 3 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
     • ภาคผนวก ก ใบรับรองผลการตรวจวัด
     • ภาคผนวก ข ใบขึ้นทะเบียนห้อง LAB
     • ภาคผนวก ค ใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัด
    • ครั้งที่ 4 เดือนธันวาคม 2551 8
     • สารบัญ
     • บทที่ 1 บทนำ
     • บทที่ 2 รายละเอียดการดำเนินโครงการ
     • บทที่ 3 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
     • บทที่ 4 แผนการดำเนินการขั้นต่อไป
     • ภาคผนวก ก ใบรับรองผลการตรวจวัด
     • ภาคผนวก ข ใบขึ้นทะเบียนห้อง LAB
     • ภาคผนวก ค ใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัด
    • ครั้งที่ 5 เดือนเมษายน 2552 8
     • สารบัญ
     • บทที่ 1 บทนำ
     • บทที่ 2 รายละเอียดการดำเนินโครงการ
     • บทที่ 3 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
     • บทที่ 4 แผนการดำเนินการขั้นต่อไป
     • ภาคผนวก ก ใบรับรองผลการตรวจวัด
     • ภาคผนวก ข ใบขึ้นทะเบียนห้อง LAB
     • ภาคผนวก ค ใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัด
    • ครั้งที่ 6 เดือนสิงหาคม 2552 1
     • ครั้งที่ 6 เดือนสิงหาคม 2552
    • ครั้งที่ 7 เดือนมกราคม 2553 4
     • สารบัญ
     • รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
     • รูปการเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศ
     • ใบรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
    • ครั้งที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2553 4
     • สารบัญ
     • รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
     • จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ
     • ใบรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
    • ครั้งที่ 9 เดือนกันยายน 2553 4
     • สารบัญ
     • รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
     • จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ
     • ใบรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
    • ปี พ.ศ. 2557 1
     • ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณอาคารจอดรถ ประจำเดือนกันยายน 2557
  • รายงานการฝึกอบรมภายนอก 90
   • โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกอบรม ร.ฟ.ท. (JICA & SRT) 72
    • 01 พื้นฐานอาณัติสัญญาณ 9
     • บทที่ 1 ความเป็นมาของระบบอาณัติสัญญาณ
     • บทที่ 3 รีเลย์คืออะไร
     • บทที่ 5 ความหมายอักษรย่อที่ใช้ในการอ่านแผงวงจรรีเลย์
     • บทที่ 7 ลำดับการทำงานของรีเลย์
     • บทที่ 9 แผนการติดตั้งระบบเครื่องทางสะดวกระหว่างสถานี
     • บทที่ 11 วงจรรีเลย์สัญญาณไฟสี
     • บทที่ 13 หลักการวงจรไฟตอน
     • บทที่ 15 หลักการวงจรประแจกลไฟฟ้า
     • บทที่ 17 โทรคมนาคมเบื้องต้น
    • 02 รูปและท่าของสัญญาณ 9
     • บทที่ 1 - 2 ความหมายและจุดประสงค์ของสัญญาณ
     • บทที่ 4 สัญญาณประจำที่ชนิดหางปลา
     • บทที่ 6 ป้ายสัญญาณ
     • บทที่ 8 โคมประแจและเครื่องตกราง
     • บทที่ 10 สัญญาณประจำที่
     • บทที่ 12 รูปและท่าที่แสดงของสัญญาณชนิดไฟสีระบบ 3 ท่า
     • บทที่ 14 ลักษณะและวิธีปฎิบัติตามท่าของสัญญาณทางสับเปลี่ยนและสัญญาณผ่านถนนเสมอระดับทาง
     • บทที่ 16 หน้าที่นายตรวจสาย
     • เอกสารอ้างอิง
    • 03 การบำรุงรักษา 1
     • การบำรุงรักษา
    • 04 ไฟฟ้าเบื้องต้น 6
     • บทที่ 2 ไฟฟ้ากระแสสลับ
     • บทที่ 4 กฎของโอห์ม
     • บทที่ 6 ตัวเหนี่ยวนำ
     • บทที่ 8 ตัวต้านทาน
     • บทที่ 10 เครื่องมือวัด
     • บรรณานุกรม
    • 05 ข้อบังคับและระเบียบการที่เกี่ยวข้อง 7
     • สารบัญ
     • บทที่ 1 มารยาทพนักงาน
     • บทที่ 3 สัญญาณ ป้ายสัญญาณ เครื่องหมายประจำขบวนรถ
     • บทที่ 5 การเดินรถทั่วไป
     • บทที่ 7 เหตุอันตราย
     • บทที่ 9 การควบคุมการเดินรถจากศูนย์กลาง
     • เอกสารอ้างอิง
    • 06 โทรคมนาคมรถไฟ 8
     • บทที่ 1 อารัมภบทของอุปกรณ์โทรคมนาคมอย่างง่าย
     • บทที่ 3 สายสัญญาณและเคเบิ้ล
     • บทที่ 5 โทรศัพท์
     • บทที่ 7 โทรพิมพ์
     • บทที่ 9 ระบบสื่อสารใช้สารใยแก้ว
     • บทที่ 11 เครื่องทอล์ค-แบค
     • บทที่ 13 นาฬิกา
     • บรรณานุกรม
    • 07 พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์และดิจิตอล 6
     • บทที่ 1 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
     • บทที่ 3 คลื่นและความถี่ในงานต่างๆ
     • บทที่ 5 การตอบสนองความถี่
     • บทที่ 7 ดิจิตอลเบื้องต้น
     • บทที่ 9 วงจรมัลลิไวเบรเตอร์
     • บรรณานุกรม
    • 08 เทคโนโลยีพื้นฐานวิศวกรรมดิจิตอลสวิชชิ่ง 4
     • บทที่ 1 การสร้างสัญญาณดิจิตอลจากสัญญาณอนาล็อก
     • บทที่ 3 เทคโนโลยีระบบทางผ่านของสัญญาณพูด
     • บทที่ 5 เทคโนโลยีการสอดคล้องกัน (ซินโครไนซ์)
     • บรรณานุกรม
    • 09 อาณัติสัญญาณ 4
     • บทที่ 1 ความเป็นมาด้านการสื่อสารของรถไฟ
     • บทที่ 3 เครื่องป้องกันการกลับประแจใต้ท้องรถ
     • บทที่ 5 เครื่องตกราง
     • บทที่ 7 เครื่องตราทางสะดวก
    • 10 ระบบวิทยุและระเบียบข้อบังคับ 6
     • บทที่ 1 ความเป็นมาของการสื่อสาร
     • บทที่ 3 พื้นฐานสายส่ง-สายอากาศ
     • บทที่ 5 การผสมคลื่น
     • บทที่ 7 หลักการตรวจซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องรับส่งวิทยุ
     • บทที่ 9 ระบบสื่อสารทางวิทยุและการใช้วิทยุภายในรถไฟ
     • ภาคผนวก
    • 11 เทคนิคการรวมสัญญาณดิจิตอล 4
     • บทที่ 1 ระบบรับส่งพื้นฐาน
     • บทที่ 3 Pulse Code Modulation (PCM)
     • บทที่ 5 ระบบสื่อสารเส้นใยแก้วนำแสง
     • ภาคผนวก ก
    • 12 ความปลอดภัยในการทำงาน 8
     • บทที่ 1 ความหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน
     • บทที่ 3 ผลกระทบจากอุบัติเหตุ
     • บทที่ 5 ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
     • บทที่ 7 การป้องกันอัคคีภัย
     • บทที่ 9 อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
     • บทที่ 11 อุบัติเหตุที่เคยเกิดเกี่ยวกับการเดินรถ
     • บทที่ 13 ความปลอดภัยของรถจักรขณะทำการ
     • บทที่ 15 สรุป
   • ปีงบประมาณ 2555 0
   • ปีงบประมาณ 2556 0
   • ปีงบประมาณ 2557 0
   • ปีงบประมาณ 2558 0
   • ปีงบประมาณ 2559 18
    • ด้าน กฏหมาย 2
     • หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองตามมาตรฐานที่ก.ศป.รับรอง จัดทำโดย นางสาวพรพิมล นิสารัตนพร
     • หลักสูตร กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองตามมาตรฐานที่ก.ศป.รับรอง จัดทำโดย ฝ่ายกฏหมาย
    • ด้านวิศวกรรม 0
    • ด้าน การจัดกรรมสิทธิที่ดิน 0
    • ด้าน การพัฒนาธุรกิจ 2
     • หลักสูตร Audit Report Writing จัดทำโดย สำนักตรวจสอบ
     • หลักสูตร Consulting Activity,Skill,Attitudes จัดทำโดยสำนักตรวจสอบ
    • การรักษาความปลอดภัย 2
     • หลักสูตร การปฐมพยาบาลครบตามมาตราฐาน จัดทำโดย สำนักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
     • หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ จัดทำโดย ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย
    • การจัดซื้อจัดจ้าง 0
    • ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ 5
     • หลักสูตรการเขียนข่าววิทยุโทรทัศน์ และการสัมภาษณ์ทำข่าว PR จัดทำโดย ฝ่ายสำนักผู้ว่าการ
     • หลักสูตร การบริหารงานพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดทำโดย ฝ่ายจัดซื้อและบริการ
     • หลักสูตร SketchUp 2014 + Basic V-Ray จัดทำโดยฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
     • หลักสูตร ปกป้องภาพลักษณ์และชื่อเสียงจากความเสี่ยงใน Social Media จัดทำโดยสำนักผู้ว่าการ
     • หลักสูตร การสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 6 จัดทำโดยสำนักผู้ว่าการ
    • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 5
     • หลักสูตรเทคนิคการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน รุ่นที่18 จัดทำโดย ฝ่ายสำนักตรวจสอบ
     • หลักสูตร Training Officer (TO) ภาคปฏิบัติ รุ่นที่4 จัดทำโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
     • หลักสูตรสัมมนาเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุบุคลากรภาครัฐ จัดทำโดยสำนักตรวจสอบ 
     • EQ-AQ การเสริมสร้างประสิทธิภาพและความสำเร็จในการทำงาน
     • HROD ในบริบทเศรษฐกิจสังคมและการเมืองใหม่
    • การเงินและการบัญชี 2
     • หลักสูตร ภาษาอังกฤษสำหรับนักบัญชียุค AEC จัดทำโดย ฝ่ายบัญชีและการเงิน
     • หลักสูตร Kaset mini Financial Business Management จัดทำโดยฝ่ายบัญชีและการเงิน
  • รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า 68
   • แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประเภทโครงการด้านคมนาคม
   • โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล 17
    • โครงการรถไฟฟ้ามหานคร ระยะแรก แผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ธันวาคม 2541) 17
     • หน้าปกและสารบัญ
     • บทนำ
     • คำจำกัดความและอักษรย่อ
     • ความรับผิดชอบ
     • กฎเกณฑ์และมาตรฐานสำหรับการนำไปปฏิบัติ
     • การก่อสร้างโครงสร้างใต้ดิน
     • การขุดอุโมงค์
     • เอกสารแนบ 1
     • สถานีเทียมร่วมมิตร
     • สถานีประชาราษฎร์บำเพ็ญ
     • สถานีสุทธิสาร
     • สถานีรัชดา
     • สถานีลาดพร้าว
     • สถานีพหลโยธิน
     • สถานีหมอชิต
     • สถานีกำแพงเพชร
     • สถานีบางซื่อ
   • โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ 17
    • รายงานการก่อสร้างทางวิ่งบริเวณสะพานพระนั่งเกล้ากับการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อม (สิงหาคม 2554)
    • ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2554
    • ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2554
    • ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ สิ้นเดือนมกราคม 2555
    • ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2555
    • ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2555
    • ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2555
    • ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ สิ้นเดือนเมษายน 2556
    • ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2556
    • ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2556
    • ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2557
    • ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เดือนพฤศจิกายน 2557
    • ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เดือนธันวาคม 2557
    • ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เดือนกุมภาพันธ์ 2558
    • ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เดือนเมษายน 2558
    • ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมรถไฟฟ้าสายสีม่วง ประจำเดือนมิถุนายน 2559
    • รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมรถไฟฟ้าสายสีม่วง ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
   • โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ 17
    • ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2554
    • ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2555
    • ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2555
    • ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ สิ้นเดือนมกราคม 2556
    • ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ สิ้นเดือนมกราคม 2556
    • ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2556
    • ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2556
    • ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2557
    • ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เดือนกันยายน - ตุลาคม 2557
    • ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2557
    • ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เดือนมกราคม 2558
    • ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เดือนมีนาคม 2558
    • ผลตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม สีน้ำเงินฯ ก.พ.-ก.ค. 59
    • ผลตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส.ค.-พ.ย.59
    • กุมภาพันธ์ 2560
    • กสล. ฝพค. ส่งข้อมูลเดือนกรกฎาคม2560
   • โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ 13
    • ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมก่อนก่อสร้าง (มีนาคม 2555)
    • ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2555
    • ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2555
    • ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2555
    • ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2556
    • ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2556
    • ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2556
    • ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2556
    • ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เดือนธันวาคม 2557
    • รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน กพ-กค 2559
    • รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน มิถุนายน 2559
    • รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมรถไฟฟ้าสายสีเขียว ประจำเดือน กันยายน 2559
    • ผลตรวจวัดเดือนธันวาคม2559
   • โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต 3
    • KM-ผลติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม สายสีเขียว (เหนือ) ส.ค.-ต.ค. 59
    • เมษายน 2560
    • มกราคม 2561
  • องค์ความรู้ของแต่ละฝ่ายงานใน รฟม. 5
   • ฝ่ายวิชาการ 2
    • แผนการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
    • Transit-Oriented Development (TOD)
   • ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 0
   • ฝ่ายวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม 0
   • ฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล 0
   • ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน 0
   • ฝ่ายบริหารทั่วไป 2
    • ขั้นตอนการจัดทำสัญญาจ้างเหมาบริการ
    • แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   • ฝ่ายปฏิบัติการ 1
    • Operation Grossary
   • ฝ่ายรักษาความปลอดภัย 0
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ รฟม. 7
   • พระราชบัญญัติทุนวิสาหกิจ พ.ศ. 2542
   • พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543
   • พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน พ.ศ. 2540
   • พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530
   • พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535
   • กฎหมายน่ารู้ 1
    • สัญญาทางปกครอง
   • คดีความที่เกี่ยวข้องกับงานรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 1
  • ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในต่างประเทศ 1
   • รวบบทความเกี่ยวกับการขนส่งระบบรางในต่างประเทศ
   • เขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 0
   • สาธารณรัฐประชาชนจีน 0
   • สาธารณรัฐสิงคโปร์ 0
  • มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ รฟม. 0
   • ประมวลข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี โครงการรถไฟฟ้ามหานคร (สายสีน้ำเงิน) ณ วันที่ 9 พ.ย. 2555 0
   • ประมวลข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ) ณ วันที่ 9 พ.ย. 2555 0
  • เอกสารประกอบการฝึกอบรมภายใน 18
   • สรุปรายงานการฝึกอบรมหลักสูตร OPR Writing and Self Assessment Report
   • สรุปรายงานการฝึกอบรมหลักสูตร OPR Writing and Self Assessment Report(ภาคผนวก1)
   • สรุปรายงานการฝึกอบรมหลักสูตร OPR Writing and Self Assessment Report(ภาคผนวก2)
   • สรุปรายงานการฝึกอบรมหลักสูตร OPR Writing and Self Assessment Report(ภาคผนวก3)
   • สรุปรายงานการฝึกอบรมหลักสูตร OPR Writing and Self Assessment Report(ภาคผนวก4)
   • สรุปรายงานการฝึกอบรมหลักสูตร OPR Writing and Self Assessment Report(ภาคผนวก5)
   • สรุปรายงานการฝึกอบรมหลักสูตร OPR Writing and Self Assessment Report(ภาคผนวก6)
   • สรุปรายงานการฝึกอบรมหลักสูตร OPR Writing and Self Assessment Report(ภาคผนวก7)
   • สรุปรายงานการฝึกอบรมหลักสูตร OPR Writing and Self Assessment Report(ภาคผนวก8)
   • สรุปรายงานการฝึกอบรมหลักสูตร OPR Writing and Self Assessment Report(ภาคผนวก9)
   • สรุปรายงานการฝึกอบรมหลักสูตร OPR Writing and Self Assessment Report(ภาคผนวก10)
   • สรุปรายงานการฝึกอบรมหลักสูตร OPR Writing and Self Assessment Report(ภาคผนวก11)
   • สรุปรายงานการฝึกอบรมหลักสูตร OPR Writing and Self Assessment Report(ภาคผนวก12)
   • สรุปรายงานการฝึกอบรมหลักสูตร OPR Writing and Self Assessment Report(ภาคผนวก13)
   • สรุปรายงานการฝึกอบรมหลักสูตร OPR Writing and Self Assessment Report(ภาคผนวก14)
   • สรุปรายงานการฝึกอบรมหลักสูตร OPR Writing and Self Assessment Report(ภาคผนวก15)
   • สรุปรายงานการฝึกอบรมหลักสูตร OPR Writing and Self Assessment Report(ภาคผนวก16)
   • สรุปรายงานการฝึกอบรมหลักสูตร OPR Writing and Self Assessment Report(ภาคผนวก17)
   • หลักสูตรการพัฒนาระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า : MDP (มกราคม - มีนาคม 2555) 0
   • หลักสูตรการพัฒนาระดับหัวหน้าแผนก : SDP (กุมภาพันธ์ - เมษายน 2556) 0
  • เทคโนโลยีการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 28
   • โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย หัวลำโพง-บางแค และบางซื่อ-ท่าพระ 24
    • Architectural Design for Station 0
    • Bored Tunnel and Cut & Cover Design 1
     • Part 2 Passage Through Station & Ground Movement
    • Precast Segment Viaduct Segments Casting 2
     • Part 2 การเตรียมการและการตรวจสอบ
     • Part 4 Precast Segmental Viaduct Segments Casting
    • Tunnel Work Management 1
     • Manpower Allocation
    • Fire and Life Safety Design Standard 1
     • NFPA130 Seminars
    • Segment Production 0
    • Station Design and BS12 Sanam Chai Station Construction Method 1
     • BS12 Sanam Chai Station Design
    • Summary of Trial Work for Pipe Roof at Wang Burapha Station 0
    • Soil Improvement Methods 2
     • C1 Soil Improve Methods Part 2
     • C1 Soil Improve Methods Part 4
    • Ground Improvement Application of Jet Grouting 0
    • Precast Segment Viaduct Construction 3
     • C3_SHUN_Segmental Erection Launching Gantry 02
     • C3_SHUN_Segmental Erection Launching Gantry 04
     • C3_SHUN_Segmental Erection Launching Gantry Video
    • Method Statement for Construction of Main Station Box at Wang Burapha Station 0
    • Installation of Galvanized Steel Sleeve for Wall and Floor 1
     • Mechanical Works
    • How to Review the Design for Safety Tunneling Works 1
     • How to Review the Design for Safety Tunneling Works
    • Conventional Tunneling in Soft Ground of Bangkok 1
     • Conventional Tunneling in Soft Ground of Bangkok
    • Geotechnical Instrumentation 2
     • Geotechnical Instrumentation and Safety Control for Development Adjacent to Existing MRT Structures
     • Geotechnical Instrumentation for MRT Elevated Structures
    • Method Statement of TBM chamber mortar  cleaning with compressed air 1
     •  Method Statement of TBM chamber mortar  cleaning with compressed air
    • Method Statement of Segmental Cross Beam Construciton for BS14 BN19 Tha Phra Station 1
     • Method Statement of Segmental Cross Beam Construciton for BS14 BN19 Tha Phra Station
    • Training Plan of MRT Blue Line Extension  Project 0
    • Method Statement for Continuous Welded Rail Installation 0
    • GEO Instrumentation and Development 1
     • GEO Instrumentation Elevated Structures
    • Tunneling 1
     • Tunneling 2
    • Remidial Method Statement for Spun Piles 0
    • Method Statement for Survey Control and Quality Plan 1
     • Method Statement for Survey Quality Plan
    • Method Statement for Structure Gauge Wagon  Gauging 0
    • Inspection and testing for structure Guage Wagon and Method statement for Resilient Embedded 1
     • Resilient Embeded Track Installation
    • Construction Methodology - Bored Tunnel by TBM 0
    • Engineering Works 2
     • Existing Building Impact Assessment
     • Present_Real Instrument
   • โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ 4
    • Design Review for PSD 1
     • BPL Technology Transfer - PSD Conceptual and System Design (1)
    • Design Review for SCADA 1
     • BPL Technology Transfer - SCA Conceptual and System Design
    • Technical Trainer Workshop 1
     • Technical Trainer Workshop
    • General Project Management Workshop 1
     • Project Management
    • C-6 Track Alignment and component outline design 0
    • C-6 Rail fastening System 0
    • C-6 Track Plinth Installation 0
    • C-6 Third Rail System 0
    • Rail Welding 0
  • ผลการประกวดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 19
   • ปีงบประมาณ 2555 5
    • บทความทางวิชาการ 3
     • รางวัลชนะเลิศ : การประเมินความเสี่ยงต่อฟ้าผ่าในสถานีรถไฟฟ้าแบบโครงสร้างยกระดับ
     • รางวัลชมเชย : ข้อมูลเทคนิคเบื้องต้นเกี่ยวกับรถไฟขนส่งมวลชน
     • รางวัลชมเชย : อุตสาหกรรมระบบรถไฟความเร็วสูง
    • งานวิจัย 2
     • รางวัลชนะเลิศ : การประเมินศักยภาพเบื้องต้นในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM)
     • รางวัลชมเชย : การประยุกต์ใช้กระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์ในการประเมินทางเลือก
   • ปีงบประมาณ 2556 6
    • บทความทางวิชาการ 5
     • รางวัลชนะเลิศ : ข้อความรู้เบื้องต้นการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนในโครงการของ รฟม.
     • รางวัลรองชนะเลิศ : มุมมองแนวคิด เพื่อพัฒนาเชิงพาณิชย์ รฟม. พัฒนาระบบรถไฟฟ้าไทย
     • รางวัลชมเชย : ระบบการจ่ายไฟของรถไฟฟ้าแบบกระแสตรง ป้อนไฟจากรางที่สามในประเทศไทย
     • รางวัลชมเชย : รฟม. ต้องเป็นมากกว่าแค่การเดินทาง
     • รางวัลชมเชย : การประเมินผลกระทบทางสุขภาพกับระบบขนส่งมวลชนที่ใช้ราง
    • งานวิจัย 1
     • รางวัลชนะเลิศ : แนวทางสำหรับการวางแผนบุคลากร รฟม. ในอนาคต
   • ปีงบประมาณ 2557 8
    • บทความทางวิชาการ 5
     • รางวัลชนะเลิศ : การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีีถไฟฟ้าใต้ดิน สายเฉลิมรัชมงคล ตามแนวคิด TOD
     • รางวัลรองชนะเลิศ : แนวทางการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit-Oriented Development)
     • รางวัลชมเชย : ความพร้อมของระบบอากาศในระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
     • รางวัลชมเชย : ผลกระทบด้านระดับเสียงและมาตรการป้องกันผลกระทบในโครงการรถไฟฟ้า
     • รางวัลชมเชย : ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจสำหรับการประเมินโครงการรถไฟฟ้า
    • งานวิจัย 3
     • รางวัลชนะเลิศ : การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกิดซ้ำในกระบวนการก่อสร้างอุโมงค์
     • รางวัลรองชนะเลิศ : การวิเคราะห์ความสามารถในการรองรับผู้โดยสารโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิม
     • รางวัลชมเชย : A model for selecting strategic contract options of project consultant 
  • คู่มือปฏิบัติงานทางสิ่งแวดล้อม 7
   • คู่มือเทคนิคการวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างสิ่งแวดล้อม
   • คู่มือการตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ
   • หลักการตรวจวัดและขั้นตอนการปรับเทียบ สำหรับการตรวจวัดคุุณภาพอากาศ
   • โลกนี้...เสียงดัง คู่มือประชาชนเรื่องมลพิษทางเสียง
   • คู่มือการจัดการน้ำเสียอาคารบางประเภทและบางขนาด ประเภทอาคารชุด
   • วิธีปฏิบัติสำหรับการเก็บตัวอย่างน้ำ 2
    • วิธีปฏิบัติสำหรับการเก็บตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำ
  • องค์ความรุ้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ กองสิ่งแวดล้อม ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า 11
   • ระเบียบและข้อปฏิบัติในการควบคุมฝุ่นละอองจากการก่อสร้างประเภทต่างๆ
   • เดือนตุลาคม 2559 1
    • สิทธิในการฟ้องร้องคดี เมื่อรัฐละเลยต่อหน้าที่ไม่ระงับเหตุรำคาญ
   • เดือนพฤศจิกายน 2559 1
    • กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ การจัดการมลพิษ
   • เดือนธันวาคม 2559 0
   • เดือนมกราคม 2560 1
    • มารู้จักมาตรการเศรษฐศาสตร์ในการจัดการมลพิษ
   • เดือนกุมภาพันธ์ 2560 0
   • เดือนมีนาคม 2560 0
   • เดือนเมษายน 2560 1
    • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย
   • เดือนพฤษภาคม 2560 1
    • โลกนี้...เสียงดัง คู่มือประชาชนเรื่องมลพิษทางเสียง พค60
   • เดือนมิถุนายน 2560 0
   • เดือนกรกฎาคม 2560 2
    • คู่มือแนวทางการระงับเหตุไฟไหม้ ในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย
    • คู่มือการเก็บตัวอย่างตะกอนดิน
   • เดือนสิงหาคม 2560 1
    • ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560-2564
   • เดือนกันยายน 2560 0
   • เดือนตุลาคม 2560 0
   • เดือนพฤศจิกายน 2560 1
    • แนวทางการประเมนความเสี่ยง และการกำหนดมาตรการลดผลกระทบของฝุ่นละอองที่เกิดจากการก่อสร้าง
   • เดือนธันวาคม 2560 0
   • เดือนมีนาคม 2561 1
    • การคัดแยกขยะ
  • โครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของ รฟม. 9
   • โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง 2
    • โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่-บางซื่อ 1
     • โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่-บางซื่อ
    • โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปุน-ราชฎร์บูรณะ 1
     • โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูน-ราชฎร์บูรณะ
   • โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว 2
    • โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ 1
     • โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ
    • โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต 1
     • โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
    • โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงคูคต-ลำลูกกา 0
    • โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงสมุทรปราการ-บางปู 0
   • โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 1
    • โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินช่วงบางแค-พุทธมลฑลสาย4 0
    • โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินช่วงหัวลำโพง-บางแคและช่วงบางซื่อ-ท่าพระ 1
     • โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินช่วงหัวลำโพง-บางแคและช่วงบางซื่อ-ท่าพระ
   • โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม 1
    • โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงตลิ่งชัน-มีนบุรี 1
     • โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงตลิ่งชัน-มีนบุรี
   • โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู 1
    • โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแคราย-มีนบุรี 1
     • โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแคราย-มีนบุรี
   • โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง 1
    • โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าว-สำโรง 1
     • โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าว-สำโรง
   • โครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 10 สาย เพื่ออนาคต 1
    • โครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 10 สาย เพื่ออนาคต
  • ข้อบังคับและระเบียบ รฟม. (MRTA Regelations) 36
   • ด้านทรัพยากรบุคคล 15
    • พรบ.การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ.2543
    • ข้อบังคับ.รฟม.ว่าด้วยพนักงาน 2559
    • ข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยบัญชีตำแหน่งและเงินเดือนของพนักงาน พ.ศ.2557
    • ข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 
    • ระเบียบ รฟม. ว่าด้วย การจัดแบ่งส่วนงานระดับแผนก พ.ศ. 2557 
    • ระเบียบ รฟม. ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานระดับแผนก (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
    • ระเบียบ รฟม. ว่าด้วย การจัดแบ่งส่วนงานระดับแผนก (ฉบับที่3) พ.ศ.2559
    • ระเบียบ รฟม. ว่าด้วย การจัดแบ่งส่วนงานระดับแผนก ฉบับที่ 4 พ.ศ.2560
    • ระเบียบ รฟม. ว่าด้วย การจัดแบ่งส่วนงานระดับแผนก ฉบับที่ 5 พ.ศ.2560
    • ระเบียบ รฟม. ว่าด้วยอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานตามคุณวุฒิ ฉบับที่2 2557
    • ระเบียบ รฟม. ว่าด้วย การบันทึกเวลาทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2554 
    • ระเบียบ ว่าด้วยการเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงาน พ.ศ. 2547
    • ระเบียบ รฟม. ว่าด้วยการขึ้นเงินเดือนพนักงานประจำปีและการจ่ายค่าตอบแทน 2558
    • ระเบียบ รฟม. ว่าด้วยการลา (ฉบับที่2) พ.ศ.2558
    • ระเบียบ วิธีปฏิบัติงานของ รฟม. ฉบับที่ 10 ว่าด้วย การลา 
   • ด้านสวัสดิการแรงงานสัมพันธ์ 12
    • ข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล พ.ศ. 2551 (ฉบับอ้างอิง) 
    • ข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559
    • ข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2551 (ฉบับอ้างอิง) 
    • ข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
    • 3. ข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
    • ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน รฟม. ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
    • ข้อบังคับ รฟม. ฉบับที่ 39 ว่าด้วย เครื่องแบบปฏิบัติงานของพนักงาน
    • ข้อบังคับ รฟม. ฉบับที่ 22 ว่าด้วย การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
    • ข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยรถปฏิบัติงาน 58
    • ระเบียบการฯ ว่าด้วย เครื่องแบบปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. 2549
    • ระเบียบ รฟม. ว่าด้วยเครื่องแบบปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
    • ระเบียบการฯ ว่าด้วย ชุดนิรภัยสำหรับเก็บกู้วัตถุระเบิด พ.ศ. 2548
   • ด้านพัฒนาบุคลากร 9
    • ข้อบังคับ องค์การรถไฟฟ้ามหานคร ฉบับที่ 8 ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ 
    • ข้อบังคับ รฟม. ฉบับที่ 10 ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานหรือฝึกอบรมภายในประเทศ
    • ข้อบังคับ รฟม. ฉบับที่ 11 ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากร ในการฝึกอบรม สัมมนา
    • ข้อบังคับ รฟม. ฉบับที่ 17 ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)
    • ข้อบังคับ รฟม. ฉบับที่ 27 ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2)
    • ข้อบังคับ รฟม. ฉบับที่ 31 ว่าด้วย การให้พนักงานลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
    • ข้อบังคับ รฟม. ฉบับที่ 33 ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานหรือฝึกอบรมภายในประเทศ (แก้ไขเพิ
    • ข้อบังคับ รฟม. ฉบับที่ 34 ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3)
    • ข้อบังคับ รฟม. ฉบับที่ 44 ว่าด้วย ค่ารับรอง
  • องค์ความรู้หลักขององค์กร 13
   • ปีงบประมาณ 2561 13
    • องค์ความรู้ด้านการบริหารโครงการรถไฟฟ้า 2
     • ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยเกี่ยวกับที่อับอากาศ
     • ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ
    • องค์ความรู้ด้านการก่อสร้างและเดินรถ 2
     • ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและการคุมงานติดตั้งงานระบบไฟฟ้าระบบไฟฟ้าส่องสว่าง(Luminaires and Associated
     • ความรู้มาตรฐานการก่อสร้างและความปลอดภัยในการทำงาน   
    • องค์ความรู้ด้านการให้บริการรถไฟฟ้า 1
     • ความรู้ด้านการตรวจประเมินงานของBEM
    • องค์ความรู้ด้านการพัฒนาธุรกิจต่อเนื่อง 0
    • องค์ความรู้ด้านการจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1
     • ความรู้ด้านการเจรจาต่อรองเพื่อสร้างความพึงพอใจในการจัดการข้อร้องเรียน
    • องค์ความรู้ด้านการบริหารข้อมูลและเอกสาร 1
     • ความรู้ด้านการจัดการข้อมูลเอกสารและงานสารบรรณ
    • องค์ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 1
     • ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำราคากลาง
    • องค์ความรู้ที่สอดคล้องกับองค์ความรู้หลักขององค์กรมากกว่า 1 องค์ความรู้ 5
     • ความรู้เกี่ยวกับสัญญาสัมปทาน ข้อกำหนดทางธุรกิจ
     • ความรู้ด้านข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยสวัสดิการ เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล
     • ความรู้เรื่องการขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลา
     • ความรู้ด้านการจัดการปัญหาที่เกิดจากการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสารข้อมูล
     • ความรู้เรื่องเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม. 
    • สรุปหัวข้อองค์ความรู้หลักขององค์กร 0
  • Best Practice 1
   • องค์ความรู้ เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยและกู้ภัย โครงการรถไฟฟ้าของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ยินดีต้อนรับสู่
MRTA Knowledge Management Center
ศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

เป็นเว็บไซด์ศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านระบบไฟฟ้าขนส่งมวลชนของ รฟม.
เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการสืบค้นด้านระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน สำหรับพนักงาน/ลูกจ้าง รฟม. นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ

ลงทะเบียนสมัครสมาชิก

สำหรับผู้ใช้ใหม่ ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก